ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 


ระดับปฐมวัย

 
นางพรประไพ  แก้วชนะ

ระดับประถมศึกษา

นางศุภมาส  เลิศวิทยาวิวัฒน์

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวศรัณยา  ศรัณย์บัณฑิต

 

งานพัฒนาหลักสูตร
ระดับปฐมวัย

นางสาววัชราภรณ์  อัมโร

งานพัฒนาหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา

นางสาววัชรี  ชินผา

 

งานพัฒนาหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษา

 

งานพัฒนาหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษา

 

 

งานการเรียนการสอน

นางสาวศรัณยา  ศรัณย์บัณฑิต

งานวัดผลประเมินผล

นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์ศิริ

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/