ฝ่ายธุรการ-การเงิน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานเทคโนโลยี+สารสนเทศ

นายพรชัย เจริญฟูประเสริญ

 

 

งานสารบรรณ-งานทะเบียน

นางสาวอภิรดี โกศัยกานนท์

งานพัสดุ

นางสาวกัลยา คงทอง

 

งานการเงิน

นางสาวจุไรรัตน์ ขุนฤทธิ์

งานบัญชี

นางสาวสิริพร ศุภรทวี

       

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/