ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นางธาริณี  ยืนตระกูล

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นางตองหทัย เกื้อก่อบุญ

 

งานเผยแพร่และให้บริการ

นางสาวพรพรรณ รัตนวงศ์

งานส่งเสริมความร่วมมือ
กับชุมชน

นางสาวศรีตะลา กาญจนดิลก

       
 

งานปฏิคมและ
งานบริการทั่วไป

นางสาวละม่อม  แช่มช้อย

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/