ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

 นางสาวหงส์ลดา ขุนสีแก้ว

ระดับมัธยมศึกษา

 นางศิริรัตน์ โรจนพิทยากุล

 

งานบริการและสวัสดิการ

นางสาวลีลาวดี โกศัยกานนท์

งานปกครอง

นางเสาวคนธ์ ถาวรจิตร

 

 

งานแนะแนว

นางศิริรักษ์  สุวรรณนิตย์

 

งานแนะแนว

นางธิดารัตน์ ภวัตพุฒิพงษ์

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/