ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 นายธาวิน สังข์ศิริ

 

 

งานอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

นายจักรพันธ์ สิทธิกุล

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมและ
การใช้อาคารสถานที่

นางสาวอุบล  จันทะโร

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/