คณะครู ระดับปฐมวัย    โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
 

 

[HOME]   [อนุบาล 1]   [อนุบาล 2]   [อนุบาล 3]   [ครูพิเศษและครูพี่เลี้ยง]


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ระดับปฐมวัย
 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับปฐมวัย
 

นางพรประไพ  แก้วชนะ
งานวิชาการ

นางูพิทย์  แก้วแก้ว
งานกิจการนักเรียน

นางสาวจรรยา  บุสโร
งานวัดผลประเมินผล

นางสาววัชราภรณ์  อัมโร
งานนโยบายและแผน

นางสาวพนิดา  วงศ์เลิศประดิษฐ์
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางนิจจารีย์  นาทะประจักษ์
งานบุคลากร

นางพิชญาภา ทักษิณพฤกษ์
งานธุรการ

นางสุดา สร้างเสริมวงศ์
งานอาคารสถานที่

 


ครูประจำชั้น

อนุบาล 1

 

อนุบาล 1/1

ครูวรรณิกา รัตนกิจ
ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/2

ครูอันธิกา ตันธรรมไทย
ครูประจำชั้น

 

 อนุบาล 1/3

ครูวิยะดา ไหมวัด
ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/4

ครูทญา ลีลาเกียรติไพบูลย์
ครูประจำชั้น
 

 

 

  อนุบาล 1/5

ครูรชยา ฤทธิ์อาภรณ์กุล
ครูประจำชั้น

 

 อนุบาล 1/6

ครูสุธีกานต์ เหล็มปาน
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 1/7

ครูระพีพรรณ แพทย์พงศ์
ครูประจำชั้น

 อนุบาล 1/8

ครูสหัสเนตร ทองเสน
ครูประจำชั้น


ครูประจำชั้น

 
อนุบาล 2
 

 

อนุบาล 2/1

ครูชุติมา  สุขวรรณโณ
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/2

ครูเบญจวรรณ รัตนวงค์
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/3

ครูสมจิต  ศรีชุมจันทร์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/4

ครูสมใจ  บุญศรี
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/5

ครูจุฑามาศ  วัฒนาไพศาล
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/6

ครูจรรยารักษ์ ธนวัฒน์กุลจิรา
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/7

ครูอิศรา  สุวรรณคีรี
ครูประจำชั้น
 

 

อนุบาล 2/8

ครูปิยะพร ไชยบุญ
ครูประจำชั้น
 


ครูประจำชั้น

 
อนุบาล 3
 

 

อนุบาล 3/1

ครูพนิดา  วงศ์เลิศประดิษฐ์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 3/2

ครูนิจจารีย์  นาทะประจักษ์
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/3

ครูวรรณา  คอยน์
ครูประจำชั้น

อนุบาล 3/4

ครูศิริรัตน์ จุลนวล
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/5

ครูสุทธิกานต์  ปัญญานันทกิตติ์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 3/6

ครูพิทย์  แก้วแก้ว
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/7

ครูจรรยา  บุสโร
ครูประจำชั้น

อนุบาล 3/8

ครูพรประไพ  แก้วชนะ
ครูประจำชั้น
 

 


ครูพิเศษ
 

 

ครูอนุชลี  ปรางน้อย
คอมพิวเตอร์ อนุบาล 2-อนุบาล 3

 

ครูพลอยไพลิน อินทรพัฒน์
นาฎศิลป์

 

 

ครปิยะนุช มงคลนิสภกุล
ศิลปะ

 

ครูวัชราภรณ์  อัมโร
พัฒนาศักยภาพ

 

 

ครูสุดา  สร้างเสริมวงศ์    
สื่อการเรียนรู้
 

ครูพิชญาภา ทักษิณพฤกษ์
ธุรการ
  

 

 ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1

ครูศิริขวัญ พันธ์ฟอง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1
ครูสิริมา สามคุ้มทิม
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

 

ครูหวันสะหนา ทองบูรณ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/3

ครูอรจิรา ย่องเซ่ง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/4

 

ครูอริสา สมศรี
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/5

ครปิยะนุช มงคลนิสภกุล
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/6

 

 

ครูปรีดา ภัทรกิจขจร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/7

 

ครูโสมนัส  ชูมณี
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/8

 
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2
 

 

ครูธัญญรัตน์ เจริญทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/1

ครูอัญชลิตา อาวะภาค
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
 
ครูฮานีฟะห์ โด
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/3

 

ครูอุไร ย่องเซ่ง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/4
 

 
  ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/5 ครูกมลวรรณ หนูปลื้ม
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/6
 
ครูอุมาพร แก่นแก้ว
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/7

ครูอรจิรา ย่องเซ่ง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/8

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052, 074234731

E-mail : thida@thida.ac.th
https://www.facebook.com/ThidanukhroSchool.Thailand/