ฝ่ายธุรการ-การเงิน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานสารสนเทศ

นางสาววัชราภรณ์  ชินผา

 

 

งานสารบรรณ-งานทะเบียน

นางสาวสุดาวรรณ  โชติศิริ

งานการเงิน

นางสาวทิพย์วรรณ  อึ้งเศรษฐพันธ์

 

งานการเงิน

นางสาวสิริพร  ศุภรทวี

งานพัสดุ

นางสาวกัลยา  คงทอง

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th