ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นางธาริณี  ยืนตระกูล

งานเผยแพร่และให้บริการ

นางสาวพรพรรณ รัตนวงศ์

 

งานส่งเสริมความร่วมมือ
กับชุมชน

นางณัฎฐ์ชญานิศ  วิเศษสินธุ์

งานปฏิคมและ
งานบริการทั่วไป

นางสาวละม่อม  แช่มช้อย

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th