คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
 

 

ประธาน

ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร
รองประธาน

ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล

ผู้แทนผู้ปกครอง 


 

 

นายพงษ์พล จินดาพล


นายสุชาติ พงษ์ธรรมรักษ์


 
       
ผู้แทนครู
 
   
  นางรัตนา สัตยวินิจ นางสาวจรรยา บุสโร  


ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุลนายประเสริฐ หมิดปน 
เลขานุการ


 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร


THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th