ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 นางเสาวคนธ์  ถาวรจิตร

 

 

งานกิจกรรมนักเรียน

นางเสาวคนธ์  ถาวรจิตร

งานบริการและสวัสดิการ

นางสมศรี  ฤทธิ์มงคล

 

 

งานปกครอง

นางสาววันเพ็ญ  อุณหสูต

 

งานแนะแนว

นางศิริรักษ์  สุวรรณนิตย์

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th