คณะครู ระดับปฐมวัย    โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
 

 

[HOME]   [อนุบาล 1]   [อนุบาล 2]   [อนุบาล 3]   [ครูพิเศษและครูพี่เลี้ยง]


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ระดับปฐมวัย
 ซิสเตอร์อมรินทร์  ฤทัยคงถาวร
 

นางพรประไพ  แก้วชนะ
งานวิชาการ

นางมานิตย์  แก้วจันทร์
งานกิจการนักเรียน

นางสาวจรรยา  บุสโร
งานวัดผลประเมินผล

นางสาววัชราภรณ์  อัมโร
งานนโยบายและแผน

นางสาวสมจิต  ศรีชุมจันทร์
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางนิจจารีย์  นาทะประจักษ์
งานบุคลากร

นางอนุชลี  ปรางน้อย
งานธุรการ

นางสุดา สร้างเสริมวงศ์
งานอาคารสถานที่

 


ครูประจำชั้น

อนุบาล 1

 

อนุบาล 1/1

ครูวรรณิกา โกศลกาญจน์
ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/2

ครูวิลาวัลย์ ตันธรรมไทย
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 1/3

ครูเบญจวรรณ อนันตพันธ์
ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/4

ครูณดา ลีลาเกียรติไพบูลย์
ครูประจำชั้น
 

 

 

  อนุบาล 1/5

ครูรชยา ฤทธิ์อาภรณ์กุล
ครูประจำชั้น

 

 อนุบาล 1/6

ครูปิยะพร ไชยบุญ
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 1/7

ครูระพีพรรณ แพทย์พงศ์
ครูประจำชั้น

 

 อนุบาล 1/8

ครูวิยะดา ไหมวัด
ครูประจำชั้น


ครูประจำชั้น

 
อนุบาล 2
 

 

อนุบาล 2/1

ครูชุติมา  สุขวรรณโณ
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/2

ครูสุทธิกานต์  ปัญญานันทกิตติ์
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/3

ครูสมจิต  ศรีชุมจันทร์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/4

ครูสมใจ  บุญศรี
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/5

ครูจุฑามาศ  วัฒนาไพศาล
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 2/6

ครูจรรยารักษ์ ธนวัฒน์กุลจิรา
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 2/7

ครูวราพร  ชูบุญลาภ
ครูประจำชั้น
 

 

 

อนุบาล 2/8

ครูโชติกา พัชกานต์คุณ
ครูประจำชั้น
 


ครูประจำชั้น

 
อนุบาล 3
 

 

อนุบาล 3/1

ครูพนิดา  วงศ์เลิศประดิษฐ์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 3/2

ครูนิจจารีย์  นาทะประจักษ์
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/3

ครูวรรณา  คอยน์
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 3/4

ครูมานิตย์  แก้วจันทร์
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/5

ครูพิทย์  แก้วแก้ว
ครูประจำชั้น

 

อนุบาล 3/6

ครูจรรยา  บุสโร
ครูประจำชั้น

 

 

อนุบาล 3/7

ครูพรประไพ  แก้วชนะ
ครูประจำชั้น
 

 


ครูพิเศษ
 

 

ครูอนุชลี  ปรางน้อย
คอมพิวเตอร์ อนุบาล 2-อนุบาล 3

 

ครูขจิต  อินทรพัฒน์
นาฎศิลป์

 

 

ครปิยะนุช มงคลนิสภกุล
ศิลปะ

 

ครูวัชราภรณ์  อัมโร
พัฒนาศักยภาพ

 

 

ครูสุดา  สร้างเสริมวงศ์    
สื่อการเรียนรู้
 

ครูพิชญาภา ทักษิณพฤกษ์
ธุรการ
  

 

 

ครูนงลักษณ์ ศรีเสาวชาติ
ห้องสมุด

 

 

 ครูพี่เลี้ยง

 

ครูศิริรัตน์  จุลนวล
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

 

 ครูชลีกร เจริญทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

 

ครูอัญชลิตา อาวะภาค์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/3

ครูอุไร ย่องเซ่ง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/4

 

 

ครูโสมนัส  ชูมณี
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/5
 

 

ครูวีร์สุดา ด่านวรนันท์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/6

 

 

ครปิยะนุช มงคลนิสภกุล
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/7

ครูอรจิรา ย่องเซ่ง
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/8

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th