บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

 


[HOME]   [งานสารสนเทศและเทคโนโลยี]  [งานธุรการ]  [งานการเงิน-บัญชี] [งานฝ่ายศิลป์์] [บรรณารักษ์] [งานวัดผลประเมินผล] [งานประชาสัมพันธ์]
 


 
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
 

 

ครูวัชราภรณ์  ชินผา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานสารสนเทศ
, งานพัฒนาโปรแกรม,
งานเทคโนโลยี

 

 

ครูพรชัย  เจริญฟูประเสริฐ
งานสารสนเทศ
, งานพัฒนาโปรแกรม,
งานเทคโนโลยี

ครูนิตยา วรรณะ
งานเทคโนโลยี,
ช่างภาพ

 
ครูวิวัฒน์ เพ็ชรสุริยา
งานเทคโนโลยี,
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ครูวรายุทธ์ มุกดา
งานเทคโนโลยี,
ช่างภาพ
 

 

 


งานธุรการ
 

ครูสุดาวรรณ  โชติศิริ
งานสารบรรณ

ครูอรทัย  สหวิริยะ
งานสารบรรณ

 

 
ครูนิตยา วรรณะ
งานเทคโนโลยี,
ช่างภาพ
ครูสิริพร  ศุภรทวี
งานธุรการ, บัญชี
       

 ครูอภิรดี โกศัยกานนท์
งานธุรการ

ครูจุไรรัตน์  ขุนฤกธิ์
งานธุรการ


 งานการเงิน-บัญชี
 

ครูทิพย์วรรณ  อึ้งเศรษฐพันธ์
งานการเงิน

ครูสิริพร  ศุภรทวี
งานบัญชี


 
งานฝ่ายศิลป์และสอนวิชาศิลปะ
 

 


ครูพันธุ์ศักดิ์  สุวรรณวงศ์
งานฝ่ายศิลป์
สอนวิชาศิลปะ ระดับมัธยม


บรรณารักษ์์์

 

ครูอุบล  จันทะโร
บรรณารักษ์ห้องสมุด
บรรณาธิการวารสารโรงเรียน

ครูอามีด๊ะ  มีงาม
บรรณารักษ์ห้องสมุด

 
       


งานวัดผลประเมินผล

 ครูเสาวลักษณ์  สังข์ศิริ
งานวัดผลประเมินผล

 ครูสุดารัตน์  ชูทิพย์
งานวัดผลประเมินผล


ประชาสัมพันธ์์

 

 

 ครูอ้อยอัจฉรา  บัวแก้ว
งานประชาสัมพันธ์

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th