Home » Tag Archives: รู้จักธิดาฯ TN

Tag Archives: รู้จักธิดาฯ TN

Clip เพลงมาร์ชธิดาฯ

คลิกชม Clip เพลงมาร์ชธิดาฯ

เพลงมาร์ชธิดานุเคราะห์

พวกเราชาวธิดาต่างมีใจสามัคคี เทิดศักดิ์ศรี สถาบันยืนยง 
รักษาเกียรติวินัย เราฝึกใจให้มั่นคง ซื่อตรงคงคุณความดี 

เรารักเรียน รักการงาน สนุกสนานในการกีฬา ใจเริงร่า อดทน เราฝึกฝนกันเต็มที่
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น เน้นให้รับผิดชอบชั่วดี สามัคคีมีน้ำใจ ใฝ่ระเบียบคือคติธรรม

ภาคภูมิใจเถอะเราชาวธิดาทุกคน เบื้องบนเรามีพระมารดาทรงเป็นผู้นำ
เลิศล้ำรวมใจรักและเทิดศักดิ์ศรีคงไว้ สุดดวงใจ ศิษย์ธ.ม.อ.

อุดมการณ์ประจำปี

อุดมการณ์ประจำปี 2557

ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก

 

อุดมการณ์ประจำปี 2556

เราคือทูตแห่งความดี มีความเชื่อเป็นพลัง
นำความหวังสู่สังคม

 

อุดมการณ์ประจำปี 2555

ยืนหยัดในความดี รู้ทันเทคโนโลยี
เชิดชูความเป็นไทย

อุดมการณ์ประจำปี 2553-2554

รักแท้ รักชีวิต สู่จิตอาสา

อุดมการณ์ประจำปี 2552

รักแท้ นำชีวิต สู่จิตอาสา

อุดมการณ์ประจำปี 2551

อุดมการณ์ประจำปี 2550

อุดมการณ์ประจำปี 2549

อุดมการณ์ประจำปี 2548

อุดมการณ์ประจำปี 2547

ผู้ก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ผู้ก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

bosco

tex_bosco1

                 นักบุญ ยอห์น บอสโก ผู้ได้รับเสียงบันดาลใจจากพระมารดามารีย์ให้ก่อตั้งคณะซาเลเซียนชาย เพื่อให้ความเอาใจใส่ดูแลอบรมเยาวชนชายที่ถูกทอดทิ้ง ที่ด้อยโอกาสและยากจน ท่านยังได้รับแรงบันดาลใจอีกครั้งจากแม่พระ ชี้นำให้หันมาสนใจเยาวชนหญิงบ้าง ท่านจึงได้รวบรวมสตรีคาทอลิกที่มีจิตศรัทธา ก่อตั้งเป็นคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ด้วยเจตจำนงที่จะถวายเป็นอนุสาวรีย์ทรงชีวิตด้วยใจกตัญญูกตเวทีต่อพระมารดา ท่านจึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์รับผิดชอบเอาใจใส่ ดูแล อบรม สั่งสอนให้เยาวชนหญิงเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพและความรู้ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

mus

tex_mus1

               นักบุญ มาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ร่วมตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมกับนักบุญ ยอห์น บอสโก เอาใจใส่ดูแลให้การศึกษาอบรมบรรดาเด็กหญิงยากจนในชนบท ต่อมาเด็กได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ จนต้องขยายกิจการเป็นโรงเรียน และค่อยแผ่ขยายกระจายไปทั่วประเทศ ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ก็ข้ามทวีปสู่อเมริกา ปัจจุบัน จิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก กระจายไปใน 88 ประเทศ มีสมาชิกทั้งหมด 15,500 คน ใน 1,608 บ้าน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในจิตตารมณ์แห่งการเป็นธรรมฑูตของธมอ. ได้มีสมาชิกที่มาแพร่ธรรมในประเทศไทยในปี 2474 ปัจจุบันมีสมาชิกในประเทศไทยจำนวน 93 คน 11 บ้าน ศูนย์กลางของคณะในแขวงไทยอยู่ที่ศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500