Home » Tag Archives: ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

Tag Archives: ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ฟ้า ด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น โอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_2528

IMG_2547

                  นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้ก้าวเข้าสู่รั้วการเรียนในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ภายใต้สโลแกนประจำปี 2016ที่ว่า“Save the world with a merciful heart…”รักษ์โลก ด้วยความรักเมตตาซึ่งในปีการศึกษา 2559ชาวธิดานุเคราะห์ยังได้มีโอกาสต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่ ประกอบด้วย คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คุณครูใหม่ จำนวน 7 ท่าน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 10ท่าน เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจทางด้านการเป็นนักอบรม ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับคณะซิสเตอร์ผู้บริหารและคุณครูใหม่ทุกท่านอย่างเป็นทางการ ดังรายนามต่อไปนี้

คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร

1. ซิสเตอร์กรรณาภรณ์    โสทน             ผู้จัดการ

2. ซิสเตอร์วารี             อาคมทน         รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสุวัลยา                   เอกพิทักษ์ดำรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ครูสุนทร                    ยี่สุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูชนัชญ์                   เฟื่องไพศาลศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

ครูรัตนาวดี                 ยอดสุวรรณ์

ฝ่ายธุรการ(ห้องเทคโนโลยี)        

1. ครูวิวัฒน์                เพ็ชรสุริยา

2. ครูวรายุทธ์              มุกดา

พยาบาล

ครูลีลาวดี                  โกศัยกานนท์

 

ท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าและพระมารดามารีย์เป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกคนในการก้าวเดินอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษา 2559 ดังเอกลักษณ์ของศิษย์ซาเลเซียน “ขยัน ร่าเริง ศรัทธา”

…………………………………

ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2559

IMG_1822

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_1779

                 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 คณะครูและเยาวชนผู้นำ STAR ได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี 2016 ซึ่งเป็นทิศทางการอบรมตลอดปีการศึกษา 2559 ที่ว่า “Save the world with a merciful heart…” (รักษ์โลก ด้วยความรักเมตตา) ให้แก่คณะครู มีการถวายสัญลักษณ์ซึ่งสื่อถึงความรักความเมตตา และแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมฐานต่าง ๆ รวมถึงการขับร้องและเต้นประกอบเพลง สุขแท้ที่เมตตา นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศรายชื่อครูแม่สีทั้ง 4 หมู่บ้าน และแต่ละสีได้ร่วมกันวางแผนดำเนินกิจกรรมที่หมู่บ้านสีของตนเองรับผิดชอบกันอย่างแข็งขัน

IMG_1946

                                           โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบโอวาทแก่คณะครู ตามลำดับดังนี้

IMG_2215

                     ซิสเตอร์นิภา กล่าวถึง การอบรมตามระบบป้องกัน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซาเลเซียน โดยสรุปว่า การอบรมนี้มีหลักในคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า ความรักย่อมอดทน มีเมตตาจิตและมีความหวังเสมอ นักบุญยอห์น บอสโก เรียกการอบรมด้วยความรักนี้ว่า ความรักอภิบาล ความรักอภิบาลทำให้ผู้อบรมรักเยาวชน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใด เพื่อนำเขาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี โดยใช้พลัง 3 ประการ คือ เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี

ซิสเตอร์ศรีสุดา ให้คุณครูรับชมคลิปวิดีโอ และตั้งคำถามเกี่ยวกับ บทสอนที่ได้จากการชมคลิปวิดีโอดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการอบรมด้วยหัวใจรักแบบพ่อบอสโก 5 ข้อโดยสรุปคือ 1) ไม่อายที่จะเป็นบิดามารดา ผู้ใจดีตามแบบพระเยซู 2) รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 3) มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน 4) ทำตนเข้าได้กับเยาวชน เป็นมิตร และ 5) บอกให้เยาวชนรู้ว่ารักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข

ต่อมาในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 คณะครูแต่ละฝ่าย ได้รายงานถึงแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ในปีการศึกษา 2559มีการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้ คุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วย ยังได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมของห้องเรียน จัดโต๊ะ จัดบอร์ด เพื่อรอต้อนรับเด็ก ๆ ทุกคนในภาคเรียนใหม่ ที่กำลังจะมาถึง

การประชุมครูในครั้งนี้ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข คณะซิสเตอร์และคณะครูได้ร่วมกันวางแผนอบรมนักเรียนให้ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีพลังตลอดปีการศึกษา 2559

…………………………………

IMG_2413

IMG_2481

IMG_2319

IMG_2309

IMG_2190

IMG_2485

IMG_2488

IMG_2496

IMG_2302

IMG_2497

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ

         วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

          ประวัติวันแม่แห่งชาติ มีความเป็นมาอย่างไร สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ทำไมจึงใช้ดอกมะลิ และคำขวัญวันเเม่ปีต่าง ๆ มีข้อความว่าอะไร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่มีอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากค่ะ

 ประวัติวันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุน จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป

มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ 

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

          2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ

          3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

          4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

 การจัดงานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

 

ประวัติวันแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

 

          งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

          ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ

 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่

 

          สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย รวมคำขวัญวันเเม่ปีต่าง ๆ ดังนี้ 

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2557 คือ “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2556 คือ “คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2555 คือ “มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2554 คือ “เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”


          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2553 คือ “แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2552 คือ  “แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2551 คือ “เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550 คือ “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”


          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2549 คือ  “รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2548 คือ  “ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2547 คือ  “เลี้ยงลูกมาอย่างน้อยเจ็ดร้อยปี ให้อยู่ดีกินดีมีสุขถ้วน แม้มีใจกตัญญูรู้การควร ไทยทั้งมวลจงตอบแทนคุณแผ่นดิน” และ “แผ่นดินไทยให้ชีวิตจิตวิญญาณ เลี้ยงสังขารลูกไทยจนใหญ่กล้า เทียบพระคุณของท่านคือมารดา จงรักษาและทดแทนคุณแผ่นดิน”
 

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2546 คือ “สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่  มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”


          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2545 คือ “แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”

          - คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2544 คือ “พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

 

 เพลงวันเเม่

 


 


ค่าน้ำนม คือ เพลงอย่างเป็นทางการที่ใช้ในงานวันเเม่เเห่งชาติ เเต่งขึ้นโดย อาจารย์ สมยศ ทัศนพันธ์ ได้เรียบเรียงบทเพลงที่เรียกได้ว่า ขึ้นหิ้งอมตะ และเป็นงานเพลงชิ้นเอก ซึ่งได้ฟังเมื่อไร เป็นต้องหวนระลึกถึงบุญคุณของเเม่เเละวันคืนเก่าๆ ของวิถีไทยในสมัยก่อน

          เนื้อเพลง นอกจากจะให้เราระลึกถึงพระคุณเเม่เเล้วยังทำให้เรามองเห็นขนบดั้งเดิมตามวิถีไทย หลายอย่างจากเนื้อเพลง เช่นการศึกษาของผู้ชายไทยสมัยก่อนนั้น มักจะอยู่ในวัดวาอาราม ซึ่งเป็นแหล่งสอนสั่งความรู้ ทางโลก อ่านออกเขียนได้ และ ทางธรรม อันได้แก่ การถือศีล และยึดมั่นในพระรัตนไตร นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อกันอีกว่า หากลูกชายบ้านไหน ได้บวชเรียน ก็จะส่งแผ่ อานิสงส์ไปให้กับพ่อแม่ ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสู่ที่ดี ๆ เมื่อถึงกาลแตกดับ

          ท่วงทำนองเสนาะโสต และ ทุ้มเย็น กับคำร้องที่ตรงไป ตรงมา ชวนให้นึกภาพตามได้ไม่ยาก แม้แต่เด็กเล็กๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ใครฟังเพลงนี้แล้วจะต้องหลั่งน้ำตาให้กับความซาบซึ้งแห่งรักที่แม่ มีให้เรา…

          เพลงค่าน้ำนม

          แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล

          แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
( ซ้ำ *, ** )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
board.dserver.orgwattanasatitschool.com

กีฬาวอลเลย์บอล สานสัมพันธ์ครู – ผู้ปกครองระดับอนุบาล

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล สานสัมพันธ์ครู – ผู้ปกครองระดับอนุบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน “กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี ชาตกาลพ่อบอสโก” ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ครู – ผู้ปกครองระดับอนุบาลนั้น ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยการเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจรรมกีฬาสี พร้อมสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคีแก่เด็ก ๆ โดยในทุก ๆ ปีเราจะได้เห็นบรรยากาศของการร่วมมือ ประสานใจ ทั้งในระดับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ภาพความน่ารักของกองเชียร์ตัวน้อยที่ส่งเสียงเชียร์อย่างตั้งใจ ภาพของคุณแม่เชียร์ลีดเดอร์ที่ทุ่มเทสุด ๆ อีกทั้งรอยยิ้มและความสนุกสนาน เป็นภาพที่เราเห็นชินตาด้วยความประทับใจเหมือนเช่นทุกครั้ง ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลในวันนี้ ปรากฎว่า ทีมครูอนุบาล เอาชนะ ทีมผู้ปกครองไปได้ 2-1 เซต (21-25 คะแนน 26-4 คะแนน และ 15-9 คะแนน)
ท้ายสุดแล้ว ความเชื่อมั่นในด้านกิจการนักเรียนและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของผู้ปกครอง จะเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าบนหนทางแห่งการเล่าเรียนต่อไป10256739_1014686075210397_6933433477423897691_o

10428149_1014686091877062_524897460583298754_o

11164562_1014685851877086_5481602200699575664_o

11406406_1014686001877071_4277524148572634635_o

11703404_1014685995210405_4837014716516012724_o

11703482_1014685848543753_2581143468374011586_o

11708008_1014686541877017_5805756489404424112_o

11713904_1014686278543710_8599464526229528249_o

11717515_1014686085210396_1152994501957273918_o

11722306_1014686388543699_4713459864610453442_o

นักกีฬาบาสเกตบอลทีมหญิง รุ่นอายุ 13 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลทีมหญิง รุ่นอายุ 13 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ “สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ” ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ. เมือง จ. ตรัง
ดังรายนามต่อไปนี้
1. ด.ญ. กชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์
2. ด.ญ. กนก ศิริลัภยานนท์
3. ด.ญ. เตชิตา กฤตบุณยพัฒ
4. ด.ญ. ปัณฑารีย์ วาทีรักษ์
5. ด.ญ. ญาณิศา ลิขิตตระกาลกุล
6. ด.ญ. ปัณฑารีย์ สีดาน้อย
7. ด.ญ. อคิรา ตันติยวุฒิ
8. ด.ญ. ศุภิสรา ศิริเศรษฐ์
ดูแลทีมโดย ครูภาณี สุวรรณรักษา เราทุกคนขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ของนักกีฬาทุกคน
11147564_1014673945211610_2355683634772138768_o

11147564_1014673948544943_6361102934123441119_o

11147564_1014673951878276_6208665364804744151_o

11249234_1014674298544908_3902771031263728114_o

11249234_1014674301878241_241140008708300779_o

11249234_1014674308544907_8766244188541739083_o

11249234_1014674311878240_4507983222238727449_o

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 กองเนตรนารีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่
โดยมี คุณครูอังคณา กาญจนะ คุณครูศิริมาศ ด้วงฉีด เป็นผู้กำกับกองเนตรนารี คุณครูไกรสร กิจนีซี และคุณครูขจรศักดิ์ ทองเสมอ เป็นรองผู้กำกับกองเนตรนารี พร้อมทั้งกองเนตรนารีกว่าร้อยคนของโรงเรียนเข้าร่วมในพิธี
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยวันนี้เป็นวันที่บรรดาลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ลำดับพิธีการเริ่มต้นด้วยประธานในพิธีเดินตรวจพลสวนสนาม จากนั้นรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีและนำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฎิญาณ ต่อด้วยประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่งลูกเสือเดินสวนสนามผ่านหน้าประธานในพิธี
งานลูกเสือได้พัฒนาคุณลักษณะทุก ๆ ด้านของเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและศีลธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจและเป็นที่สรรเสริญยกย่องของคนทั่วไป

…………………………………………….

1796725_1013364542009217_3311757774345523454_o 11053370_1013364165342588_33642222008188556_o 11053385_1013364135342591_6971256974320984654_o 11313054_1013364338675904_4681212139215302673_o 11537572_1013364258675912_4303497334494022837_o 11539016_1013364282009243_6628534665883685608_o 11696374_1013364275342577_1521589314916585022_o 11698865_1013364162009255_8874728728896221474_o 11700675_1013364482009223_4666341461647339712_o 11705394_1013364455342559_5683682640365381091_o

ร่วมน้อมรำลึก มหากวี สี่แผ่นดิน “สุนทรภู่”

IMG_6495

IMG_6502

IMG_6526

IMG_6578

IMG_6619
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก มหากวี สี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาตามลำดับ
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่และผลงาน สามารถนำคำประพันธ์ที่เป็นคติสอนใจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดความภาคภูมิใจในนักกวีเอกชาวไทย ผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่า ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านงานวรรณกรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละครเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
โอกาสนี้ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียน คุณครูแต่ละท่าน เปรียบเสมือนสมบัติที่มีไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและต่อยอด เหมือนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ของเราที่ขึ้นมารับรางวัลในวันนี้ เขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้ว พวกเราทุกคนก็สามารถขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เช่นเดียวกัน ขอให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง มีทักษะทางภาษา ใส่ใจพัฒนาภาษาไทยให้ดี พูดภาษาไทยให้ถูกต้อง ไพเราะ มีมารยาทในการพูด มีมารยาทในการสัมพันธ์เจรจา คนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเจน และดึงศักยภาพทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ออกมา และไม่นอนหลับทับศักยภาพของตนเอง
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกวีเอกของโลก ดังบทกลอนที่ว่า
โลกกำเนิด เกิดก่อ กวีแก้ว
งามเพริศแพร้ว เชิงชั้น วรรณศิลป์
สุนทรภู่ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ทั่วแผ่นดิน แดนสยาม นามระบือ
จากวันวาน ผ่านพ้น จนวันนี้
งานกวี ยังคงอยู่ คู่หนังสือ
ทรงคุณค่า มากล้น จนคนลือ
โลกเชิดชู สุนทรภู่ ยอดครูกานท์

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

IMG_6051 IMG_6056 IMG_6060 IMG_6063

                                                                                                 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ในช่วงแรก คุณครูชิตชนก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดระดับ 1 จำนวน 199 คน จึงได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาด
ต่อมาคุณครูศรีตะลาเป็นผู้อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และคุณครูศุภมาสทำพิธีถามสมาชิกยุวกาชาด หลังจากนั้น ประธานในพิธี คณะซิสเตอร์และครูยุวกาชาดได้มอบเข็มเครื่องหมายใหแกสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ตามลำดับ
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ประธานในพิธี มอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ ความโดยสรุปว่า กลุ่มยุวกาชาดเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อุปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราราชินีนาถ ทรงเป็นองค์สภานายิกา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ ผู้ซึ่งเป็นรูปแบบของคนไทย ที่เราสามารถมองเห็น ติดตามและรับรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมยุวกาชาด เพราะฉะนั้นยุวกาชาดทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอให้ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ปฏิญาณและพยายามทำสิ่งที่ได้ปฏิญาณให้เป็นความจริงขึ้นมา ไม่ได้เป็นเพียงแค่แสดงว่าฉันได้รับเข็ม แต่ฉันเป็นยุวกาชาดจริง ๆ และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ซิสเตอร์และคุณครูทุกคนปรารถนาให้นักเรียนเป็นยุวกาชาดตามสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิญาณ ความดีที่ได้ทำไม่ใช่ทำเพื่อใคร แต่ทำแล้วความดีนั้นจะคงอยู่คู่กับชีวิตของนักเรียนทุกคนตลอดไป ผู้ที่จะรู้และเก็บความดีของนักเรียนไว้และจะมอบความดีนั้นส่งคืนให้กับนักเรียนในชีวิตก็คือพระนั่นเอง
………………………………………….

IMG_6046 IMG_6044 IMG_6039 IMG_6033 IMG_6028 IMG_6024

“เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก”

         S__21118981 IMG_6004 (Large) IMG_6001 (Large) IMG_5999 (Large) IMG_5991 (Large) IMG_5988 (Large)

          โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
วันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี ที่โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ประจำปี 2558 ที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” สามารถนำแนวอุดมการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์
กิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากขบวนหมู่สีซึ่งนำโดยคุณครูแม่สี ประธานสี คณะครูและนักเรียน เดินเข้าสู่บริเวณพิธี ด้วยเพลงพลังเยาวชนไทยซาเลเซียนและเพลงบอสโก “บิดาอาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” หลังจากนั้น ประธานนักเรียนนำธงโรงเรียนเข้าสู่สนาม พร้อมคณะซิสเตอร์ หมู่คณะผู้อบรม และคณะกรรมการนักเรียน โอกาสนี้ในวจนพิธีกรรมขอพรจากพระ ตัวแทนของแต่ละสีได้ถวาย “บ้าน” สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการเปลี่ยนโลกให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ เต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่น พร้อมที่จะต้อนรับทุกคน เฉกเช่นดวงใจของพ่อบอสโกตามลำดับดังนี้ สีฟ้า ขอมอบถวายลูกโป่ง สัญลักษณ์ของการรวมพลังในการนำความรักสู่สังคมรอบข้าง สีเหลือง ขอมอบถวาย I PAD สัญลักษณ์ของการประสานความร่วมมือด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ สีเขียว ขอมอบถวาย ลูกบาสเกตบอล สัญลักษณ์แห่งการรวมพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และสีชมพู ขอมอบถวาย ภาพเด็กและเยาวชน สัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต พร้อมที่จะจับมือกันในการเปลี่ยนโลกในตนเองให้กลับเป็นบ้านที่น่าอยู่
จากนั้น คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้างานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า ในโอกาสที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมกับคณะซาเลเซียน เตรียมฉลองครบ 200 ปี แห่ง ชาตกาลของท่านนักบุญยอห์นบอสโก ที่กำลังจะมาถึงในเดือน สิงหาคมนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดกิจรรมหมู่บ้านให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยึดแนวอุดุมการณ์ที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” ในการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านดังนี้ หมู่บ้านสีฟ้า มีพระมารดามารีย์ เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูประนัสดา ไหวพริบ ประธานสี ได้แก่ นางสาวอาทิมา อุปถัมชาติ หมู่บ้านสีชมพู มีบุญราศีเลารา วีกุญญา เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูอภิญญา จรูญศิริเสถียร ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฐชยา แก้วมณี หมู่บ้านสีเขียว มีนักบุญยอห์น บอสโก เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูอชิรญา พัฒธร ประธานสี ได้แก่ นางสาวนภัสสร บุญนวล และหมู่บ้านสีเหลือง มีนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูจารุวรรณ วิริยะสมบัติ ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฐสุดา คงแป้น
และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โรงเรียนจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักเรียนผู้นำเยาวชน ให้มีบทบาทร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน โดยมี นางสาวเฌอปัญญ์ จึงสิริมนตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ให้มีบทบาทร่วมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนตลอดปีการศึกษา
โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า ดีใจที่ได้พบนักเรียนในบรรยากาศที่น่ารัก วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของครูที่เป็นผู้นำที่ดี นักเรียนควรจะนำมาเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกล้าหาญและความกล้าแสดงออก เราอยากให้คนอื่นเห็นเรา หรือเราอยากเห็นคนอื่นเป็นอย่างไร เราต้องแสดงออกอย่างนั้นเสียก่อน ทั้งความน่ารัก สดใส ความมีมารยาทและการมีวาจาที่ไพเราะ ทุกคนจึงต้องร่วมกันสร้างบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านนี้ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่ เป็นเหมือนแสงเทียนที่สว่างไสวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดปี 2558 หลังจากนี้ท่านได้มอบธงโรงเรียนและเหรียญแม่พระแก่ประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการ ตามด้วยตัวแทนแม่สีแต่ละสีที่รับมอบภาพผู้อุปถัมภ์ของสี และธงสีแก่ประธานสี นอกจากนี้คณะซสิสเตอร์และหมู่คณะผู้อบรมยังได้มอบเหรียญแม่พระแก่คณะกรรมการนักเรียนอีกด้วย
พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านในวันนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกของแต่ละหมู่บ้าน ในการฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามอุดมการณ์ดังกล่าวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่าเริง ขยัน ศรัทธา ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกต่อไป
…………………………………

IMG_5985 (Large) IMG_5964 (Large) IMG_5953 (Large) IMG_5926 (Large) IMG_5914 (Large) IMG_5899 (Large) IMG_5892 (Large) IMG_5891 (Large) IMG_5882 (Large) IMG_5880 (Large) IMG_5856 (Large) IMG_5849 (Large) IMG_5842 (Large) IMG_5818 (Large) IMG_5815 (Large) IMG_5805 (Large) IMG_5804 (Large) IMG_5802 (Large) IMG_5800 (Large) IMG_5795 (Large) IMG_5792 (Large) IMG_5770 (Large) IMG_5724 (Large) IMG_5718 (Large) IMG_5716 (Large) IMG_5713 (Large) IMG_0817 (Large) IMG_0795 (Large) IMG_0788 (Large) IMG_5965 (Large)

รำลึกถึงพระคุณครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดพิธีรำลึกพระคุณครู ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์สุพีเรีย นิภา ระงับพิษ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเรียนการสอน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของผู้เรียนว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้และกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน

โอกาสนี้ ซิสเตอร์สุพีเรีย นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ได้มอบโอวาทให้กับนักเรียน ความโดยสรุปว่า เห็นภาพที่นักเรียนก้มลงกราบเพื่อแสดงเคารพต่อคุณครูแล้ว ทำให้นึกถึงภาพรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวอวบอิ่มเต็มรวง แล้วจะโน้มตัวลงต่ำมาอย่างน่ารักและมีค่าในน้ำหนักของตนเอง เปรียบเสมือนคุณธรรมของคนดีที่จะอ่อนน้อม ถ่อมตน และประพฤติตนเหมือนรวงข้าวที่สุกปลั่ง ที่ทอดยอดลงสู่แผ่นดินเสมอ อีกทั้งดอกไม้ ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้ แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน ดอกมะเขือ แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ และดอกเข็ม ให้นักเรียนเป็นคนฉลาด (หัวแหลม) มีความเฉียบคมทางความคิด

ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี

………………………………………

IMG_5372 IMG_5382 IMG_5383 IMG_5396 IMG_5429 IMG_5436 IMG_5441 IMG_5444 IMG_5501 IMG_5512 IMG_5519 IMG_5529 IMG_5543 IMG_5549 IMG_5566