Home » Tag Archives: กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

Tag Archives: กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โดยในปีการศึกษา 2558 มีสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 188 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยคณะครูวิทยากร จำนวน 29 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เนตรนารีได้มีโอกาสฝึกอบรมตามหลักสูตรของเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอยู่ค่ายพร้อมมอบโอวาท ความตอนหนึ่งโดยสรุปว่า วันนี้ซิสเตอร์รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประสบการณ์นี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งคุณครูของเราได้ตระเตรียมให้เนตรนารีทุกคนมาเป็นเวลานานนับเดือน สิ่งที่ตระเตรียมนี้เป็นเพราะความรัก จึงได้รวบรวมกำลังทั้งหมดของคณะครูมาช่วยกันประสานและส่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้เนตรนารีได้รับการฝึกฝนอย่างแท้จริง ขอให้พระอวยพรให้การฝึกตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และขอให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดด้วยความนอบน้อม ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของคณะครูผู้กำกับ เกิดผลที่เนตรนารีและขอให้เนตรนารีได้รับผลในสิ่งที่ตั้งใจจะได้รับทุกประการ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ในครั้งนี้ เหล่าเนตรนารีทุกคนได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากคณะครูวิทยากร โดยในวันแรก (28 ส.ค.) สมาชิกเนตรนารีได้ฝึกเกี่ยวกับการใช้เชือกในการผูกเงื่อนแบบต่างๆ วิธีการใช้เข็มทิศ การหาทิศ และการสร้างชิงช้า ต่อมาในช่วงค่ำ มีการจำลองเหตุการณ์ผจญภัยในเวลากลางคืนเพื่อฝึกการแก้ปัญหา ตลอดจนปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 29 สิงหาคม คณะครูและสมาชิกเนตรนารีออกเดินทางเพื่อฝึกกิจกรรมการสำรวจและเดินทางไกล มุ่งฝึกความอดทนผสมผสานกับการเรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และในช่วงค่ำ ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงประกอบกิจกรรมนันทนาการและชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งทุกหมู่นกตั้งใจฝึกซ้อมและทำผลงานออกมาได้อย่างดี
วันที่สาม (30 ส.ค.) พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหม่ (ม.2) ในวันนี้ ได้มีการประกาศคะแนนการอยู่ค่ายพร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับหมู่นกที่ได้รับรางวัล ในช่วงสุดท้ายสมาชิกทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและพร้อมใจกันโยนหมวกขึ้น อันแสดงถึงการปิดค่ายเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ
การอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีในครั้งนี้ดำเนินไปท่ามกลางความอบอุ่น ประทับใจ และสนุกสนาน รวมถึงสมาชิกเนตรนารีจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งทางด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนอย่างแท้จริง
………………………………………….

IMG_3300 IMG_3325 IMG_3339 IMG_3353 IMG_3276 IMG_3267 IMG_4194 IMG_4189 IMG_4283 IMG_4289 IMG_4290 IMG_4367 IMG_4374 IMG_4377 IMG_4382 IMG_3776 IMG_3753 IMG_3897 IMG_3730 IMG_3737 IMG_3740 IMG_3747 IMG_4112 IMG_4108 IMG_4118