Home » แนวทางการจัดการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษา

คติพจน์

คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์

ปรัชญาการศึกษา

ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนซาเลเซียนคุณภาพสากล  เด่นคุณธรรม  ล้ำเลิศปัญญา  สร้างผู้นำ พัฒนานวัตกรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ เปิดโอกาสให้เครือข่ายร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายวิชาการ

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ ตามทิศทางการพัฒนา  ในศตวรรษที่ 21 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ซาเลเซียนที่เด่นชัด  ตามคุณลักษณะ       อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล

ฝ่ายบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ซาเลเซียน และส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

พัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองและเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

ฝ่ายอาคารสถานที่

พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ครอบคลุมทุกด้าน และให้บริการการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันสมัย

นโยบายการจัดการศึกษา

๑. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมทำนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนา และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่เรียกว่า “ระบบป้องกัน” ซึ่งตั้งอยู่บน “หลักเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว
๓. เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล และการศึกษาเพื่อปวงชน รวมทั้งจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
๔. เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและ บริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์ การศึกษา สถานที่สุขภาพ อนามัย การดนตรี การกีฬา และศาสนสถาน เป็นต้น
๕. เพื่อการจัดการศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
๖. เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
๗. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม และความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

หลักการอบรม ใช้วิธีการอบรมของคุณพ่อบอสโก คือ

1. ใช้เหตุผล พัฒนาสติปัญญา
2. ใช้เมตตาธรรมและความรัก เสริมสร้างลักษณะนิสัย
3. ใช้ศาสนา อบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>