Home » ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนธิดานุเคราะห์

            โรงเรียนธิดานุเคราะห์ บริหารโดยนักบวชหญิงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ธ.ม.อ.) ผู้สถาปนาคณะ ได้แก่ นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล นักบุญยอห์น บอสโก ได้รับสมญานามว่า “บิดาของเยาวชน” เพราะท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดของท่าน ในการอบรมเยาวชนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเยาวชนที่สุจริต และคริสตชนที่ดี ด้วยการใช้เหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา เป็นวิธีการอบรม ท่านได้ตั้งคณะนักบวชหญิง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น เพื่อสืบทอดมรดกด้านการอบรมนี้ ดังนั้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จึงได้ยึดเป้าหมายของนักบุญยอห์น บอสโก มาเป็นปรัชญาในการจัดการศึกษา นั้นคือ ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย และคติพจน์ที่ว่า คุณธรรมนำความรู้สู่องค์ความดีนิรันดร์

            การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ให้เติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ได้รับการก่อตั้งจากนักบุญยอห์น บอสโกและนักบุญมาเรียดอเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมตั้งคณะ สืบทอดเจตนารมณ์แห่งพระพรพิเศษ และนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กและเยาวชนหญิงในปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้นที่ยากจนและด้อยโอกาสให้เป็นพลเมืองที่สุจริตของชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีตามอัตลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียน คือ ขยัน ศรัทธาและร่าเริง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งพัฒนาเยาวชนให้ค้นพบพรสวรรค์ และพัฒนาให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ และทำให้พวกเขาตระหนักว่าแต่ละคนมีพันธกิจชีวิตที่พระเจ้าเบื้องบนมอบให้ซึ่งต้องทำให้เป็นจริงในชีวิตของตน โรงเรียนจึงได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ “ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย” นอกนั้นเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาอบรมและอภิบาลของผู้ตั้งคณะ คือ การมุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและเชี่ยวชาญในความรู้ สามารถเจริญชีวิตในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ และได้รับผลบุญตอบแทนการกระทำของตนในองค์พระเจ้าสูงสุด มีคติพจน์ในการจัดการศึกษาดังนี้ คือ “คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์”

            โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ชื่ออักษรย่อ คือ ธ.น.อาคารเรียนเดิมเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ซอยดวงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕ ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับตั้งแต่เปิดโรงเรียนเป็นต้นมา โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>