Home » รางวัลหนึ่งแสงครูดี ปี 2554

รางวัลหนึ่งแสงครูดี ปี 2554

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2554

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี

ตำแหน่งครูผู้สอน

คุณครูสุคนธ์  วัชระ
คุณครูสาลี  วิสมิตนันท์
คุณครูราตรี  นวลละออง
คุณครูธาริณี  ยืนตระกูล
คุณครูศุภมาส  เลิศวิทยาวิวัฒน์
คุณครูยุพิน  วุ่นดี
คุณครูละม่อม  แ่ช่มช้อย
คุณครูจรรยา  พลสงคราม
คุณครูสาวิตรี  ชาญด้วยกิจ
คุณครูตริตราภรณ์  สุวรรณมณี
คุณครูพวงรัตน์  เชื้อแก้ว
คุณครูกัลยาณี  หทัยพิทักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>