Home » ครูดีเด่น ปี 2553

ครูดีเด่น ปี 2553

 

ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553

ผู้บริหารดีเด่น

ซิสเตอร์รุจิรา  เจริญรัตน์
ระดับปฐมวัย

 

ครูดีเด่น

คุณครูภาณี  สุวรรณรักษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คุณครูสุคนธ์  วัชระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูจันทร์เพ็ญ  อุณากัณฑ์พร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>