Home » ของฝากจากแนะแนว » การรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
การรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

การรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

จำนวนรับ
กลุ่ม คณะ GPAX O-NET GAT PAT
1 สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์, 20% 30% 20% PAT 2 30%
สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์,
พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์กีฬา
ทันตแพทยศาสตร์ 20% 30% 20% PAT 1 10%, PAT 2 20%
เภสัชศาสตร์ 20% 30% 10% PAT 2 40%
2 วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20% 30% 10% PAT 1 20%, PAT 2 20%
3 วิศวกรรมศาสตร์ 20% 30% 15% PAT 2 15%, PAT 3 20%
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20% 30% 10% PAT 4 40%
5 เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%
วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร
6 บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, 20% 30% 30% PAT 1 20%
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%
รูปแบบที่ 2 20% 30% 40% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%
7 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา
รูปแบบที่ 1 20% 30% 20% PAT 5 30%
รูปแบบที่ 2 20% 30% 10% PAT 5 20%, PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%
8 ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, 20% 30% 10% PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%
ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์,
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20% 30% 30% PAT 1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 20% 30% 30% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
วันรับสมัคร
5 มกราคม 58 – 27 มกราคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
***เด็กซิ่ว ปวช. สมัครได้

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

GAT ความถนัดทั่วไป
ส่วนที่ 1
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
รวม 150 คะแนน

ส่วนที่ 2
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
1.Speaking and Conversation
2.Vocabulary
3.Structure and Writing
4.Reading Comprehensive
จำนวน 60 ข้อ รวม 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
เนื้อหา
1.ตรรกศาสตร์
2.เซต
3.ระบบจำนวนจริง
4.ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5.ฟังก์ชันซันตรีโกณมิติ
6.เรขาคณิตวิเคราะห์
7.ฟังก์ชันเอกโปเนนเซียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
8.เมทริกซ์
9.เวกเตอร์
10.จำนวนเชิงซ้อน
11.กำหนดการเชิงเส้น
12.ลำดับและอนุกรม
13.แคลคูลัสเบื้องต้น
14.การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15.ความน่าจะเป็น
16.การวิเคราะห์ข้อมูลเบี้องต้น
17.การแจกแจงปกติ
ศักยภาพ
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
จำนวน 45 ข้อ 300  คะแนน

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหา
1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3.สารและสมบัติของสาร
4.แรงและการเคลื่อนที่
5.พลังงาน
6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7.ดาราศาสตร์และอวกาศ
ศักยภาพ
1.คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2.ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เนื้อหา
1.กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
2.ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3.เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4.พลังงาน ความร้อน และของไหล
5.คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
ศักยภาพ
1.การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
2.ความถนัดเชิงช่าง
3.ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
4.สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5.การแก้ไขปัญหา
6.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 70 ข้อ 300 คะแนน

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื้อหา
1.ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2.ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ศักยภาพ
1.การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ แหละการจัดองค์ประกอบ
2.การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3.ความคิดสร้างสรรค์
4.จิตนาการ
5.ทักษะการวาดภาพ
จำนวน 33 ข้อ รวม 300 คะแนน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
เนื้อหา
ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการเรียนรู้
2.คุณลักษณะความเป็นครู
จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
เนื้อหา
1.ทัศนศิลป์
2.ดนตรี
3.นาฏศิลป์
ศักยภาพ
1.การรับรู้
2.การคิดวิเคราะห์
3.ความคิดสร้างสรรค์
4.บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
เนื้อหา
1.คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2.ไวยกรณ์และโครงสร้าง (Gremmaire)
3.สำนวน (Expression)
4.วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5.การออกเสียง (Prononciation)
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการอ่าน
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการสื่อสาร
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
เนื้อหา
1.คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย (Grundwortschatz)
2.ไวยากรณ์ (Grammatik)
3.วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Brauchtum)
ศักยภาพ
1.ความ สารถในการใช้ภาษาเยอมันในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม (sprachliche Ausdrucke in verschiedenen Situationen) และสำนวน (Redewendungen)
2.ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความ และการสรุปความ (Cloze-Test , Lesetext)
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
เนื้อหา
1.คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2.คันจิขั้นพื้นฐาน
3.ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4.สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5.ญี่ปุ่นศึกษา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.4 ภาษาจีน
เนื้อหา
1.คำศัพท์และสำนวน
2.ไวยกรณ์และโครงสร้าง
3.สัทอักษร
4.ความรู้ทั่วไป
5.อักษณจีน
6.การเขียน
7.การอ่าน
8.สนทนา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
เนื้อหา
1.ไวยากรณ์
2.วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3.คำศัพท์
4.ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.6 ภาษาบาลี
เนื้อหา
1.คำศัพท์พื้นฐาน
2.ไวยากรณ์
3.ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

>>ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

การสมัคร

- สมัครสอบ GAT/PAT 1/2558 >> Click
ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท
ชำระได้ที่ 7-11 หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ดาวน์โหลด
- แบบคำร้องทั่วไป >>Click
- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล >>Cilck
- แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่ ) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน>>Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>