Home » ของฝากจากแนะแนว » รับตรง 58 ม.มหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี …
รับตรง 58 ม.มหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี …

รับตรง 58 ม.มหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี …

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) 80
วันรับสมัคร
5 มกราคม 58 – 16 กุมภาพันธ์ 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบข้อเขียน 1.วิชาวิทยาศาสตร์พื้ยฐาน 2.ความรู้ทั่วไป 3.ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชณ์ ทุกสาขา
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
- หรือส่งเอกสารด้วยตนเอง

กำหนดการ
รับสมัคร 5 ม.ค. – 16 ก.พ. 58
ส่งเอกสาร 5 ม.ค. – 20 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 ก.พ. 58
สอบข้อเขียน 6 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 มี.ค. 58
สอบสัมภาษณ์ 31 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เม.ย. 58

ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>