Home » ของฝากจากแนะแนว » ม.เชียงใหม่ เปิดตัวสมาร์ทคลาสรูม
ม.เชียงใหม่ เปิดตัวสมาร์ทคลาสรูม

ม.เชียงใหม่ เปิดตัวสมาร์ทคลาสรูม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตวิชาชีพ” ขยายผลต่อเนื่องสู่ Smart Learning Smart Classroom กว่า 47 แห่งทั่วมหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร “English in Action อังกฤษพิชิตสถานการณ์จริง” สำหรับนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล็งเพิ่มหลักสูตรให้นักศึกษากลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ หลังประสบความสำเร็จจากโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะแพทย์

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ กล่าวว่า “โครงการ Smart Learning Smart Classroom จัดขึ้นเพื่อเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เป็น คณะแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี โดยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง และมีความมั่นใจในการสนทนาต่อชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการออกเสียง การฟัง การพูด การเขียน ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในกาสื่อสารภาษาอังกฤษและเมื่อเจอกับสถานการณ์จริง ผู้เรียนสามารถพูดคุย สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้เรียนในหลักสูตรนำร่องแล้วกว่า 300 คน และผ่านการเรียนเนื้อหาในบทเรียนแล้วกว่า 80% ”

หลังจากที่เอ็นคอนเส็ปท์ได้ขยายหลักสูตรในระยะแรกมาสู่นักศึกษาคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ และในระยะที่ 2 ให้กับกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ประกอบด้วยคณะ บริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสื่อสารมวลชน คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรออกแบบให้สามารถเรียนกับครูผู้สอนในคณะต่างๆได้ โดยมีโค้ชจาก เอ็นคอนเส็ปท์เข้ามาช่วยในการสอน หรือเรียนกับสื่อ VDO อนิเมชั่นผ่านระบบ S.E.L.F. ซึ่งผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยมีโค้ชคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งการทบทวนบทเรียนผ่าน Mobile Application ซึ่งจากรูปแบบหลักสูตรนี้ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มที่กว้าง และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประมาณการว่าช่วงเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะมีผู้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้กว่า 10,000 คน

ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและลดอุปสรรคในการทำงานหากนักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ก็ย่อมมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพได้มากกว่า นอกจากนี้ในระยะยาว เอ็นคอนเส็ปท์จะพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องให้กับนักศึกษาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ตามมาในอนาคต ซึ่งบทเรียนสำหรับหลักสูตรการเรียนเหล่านี้จะถูกออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานในวิชาชีพได้อย่างดีในอนาคต

ด้านนางสาวอริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในโครงการครั้งนี้ ถูกบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ ITSC Corner และนักศึกษาสามารถจัดตารางการเข้าเรียนได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ S.E.L.F หรือการเรียนด้วยตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้เด็กสามารถทบทวนเนื้อหาได้ไม่จำกัด และ จัดสรรเวลาการเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรที่ใช้เรียน คือ “ English in Action อังกฤษพิชิตสถานการณ์จริง” โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Simulation หรือการจำลองสถานการณ์จริง ที่นักศึกษาต้องเจอในสาขาอาชีพของตนเองในการฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ครอบคลุม ตั้งแต่ แกรมม่า การออกเสียง ไปจนถึงรูปแบบการสนทนา เช่น บทสนทนาของทันตแพทย์ที่จะใช้พูดกับผู้ป่วย ในการซักถามอาการ ตรวจสอบประวัติการรักษา รวมถึงแจ้งวิธีการรักษาให้ผู้ป่วยทราบ โดยการเรียนรู้บทสนทนาเหล่านี้จะช่วยลดอุปสรรคการทำงานของแพทย์และยังเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วย”

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ กล่าวเสริมว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในการมีส่วนร่วมของโครงการ Smart Learning Smart Classroom ครั้งนี้ โดยความตั้งใจของเอ็นคอนเส็ปท์ที่มีต่อโครงการคือ มุ่งหวังให้เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนรู้ ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ได้จัดทำเป็นโครงการ CSR มอบแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับการเปิด AEC ในต้นปีที่จะถึงนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>