Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » “เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่มาตรฐานสากล”
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่มาตรฐานสากล”

“เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่มาตรฐานสากล”

               เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่มาตรฐานสากล” เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คณะครูได้เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการพร้อมพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณี ลิมศิริ เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์เข้าร่วม
               โอกาสนี้อาจารย์อรุณี ลิมศิริ ได้กล่าวถึง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่มาตรฐานสากล” ความโดยสรุปว่า แนวการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาทักษะผู้เรียน 3 ประการคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและการทำงาน โดยมีวิธีพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสาร คือ ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา การฟัง การพูดโต้ตอบ และทักษะการเขียนสื่อสาร 2) พัฒนาทักษะการคิด 4 ประเด็น คือ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก และคิดวางแผนการทำงาน 3) พัฒนาทักษะการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ร่วมใจ ร่วมคิดและร่วมทำ 4) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการสังเกต/พิจารณา/ทำความเข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนลงมือแก้ปัญหาและตรวจสอบ และ 5) พัฒนาทักษะจิตสาธารณะ อาทิ ด้านความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบ ทำเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลสาธารณะสมบัติ บริการสังคม เป็นต้น
              ในส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจารย์อรุณี ได้อธิบายเพิ่มเติม ความโดยสรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวมและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีความสำคัญในการทำให้โลกทัศน์ของผู้สอนและผู้เรียนกว้างขึ้น อีกทั้งช่วยประหยัดเวลา และลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหานอกจากนี้ วิทยากรยังเปิดโอกาสให้คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันระดมความคิดพร้อมนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งสร้างความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกข้อคิดไว้อย่างครบถ้วน อาทิ การแนะนำตัวเป็นภาษาต่างประเทศ การตั้งคำถามเกี่ยวกับขวดน้ำดื่ม กิจกรรมการร้องเพลง การคิดกิจกรรมบูรณาการ ตลอดจนกิจกรรมการสร้างหอคอย ซึ่งนับเป็นการบูรณาการแนวใหม่ภายใต้ชื่อ สะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตามแนววิทยาศาสตร์อีกด้วย บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้ควบคู่กันไป
               ประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์เชื่อว่า คณะครูจะสามารถนำเทคนิคและความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรมืออาชีพไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลได้อย่างแท้จริง

10500483_816058405073166_6485513724552096206_n

10516846_816058338406506_6394277920720746071_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>