Home » ภาพกิจกรรม » เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ระดับประถม “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก”
เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ระดับประถม “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก”

เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ระดับประถม “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก”

               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ตามแนวอุดมการณ์ “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก” โดยมีซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการ และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามลำดับกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากขบวนหมู่สีเดินเข้าสู่ภายในพิธีด้วยเพลงมาร์ชโรงเรียนและเพลงพลังเยาวชนไทยซาเลเซียน นำโดย สีเหลือง พร้อมสัญลักษณ์ประจำสี คือ หอยทาก สีฟ้า สัญลักษณ์ประจำสีคือ กิ่งไผ่ สีเขียว สัญลักษณ์ประจำสีคือ ร่ม และสีชมพู สัญลักษณ์ประจำสีคือ เปนนิเชลโล ตลอดจนตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมวจนพิธีกรรมด้วยความศรัทธา ในช่วงแรก คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้างานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า ในโอกาสที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมกับคณะซาเลเซียน เตรียมฉลองครบ 200 ปีของท่านนักบุญยอห์นบอสโก ที่กำลังจะมาถึงในปี 2015 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน ให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ มีความสุข โดยยึดแนวอุดมการณ์ที่ว่า “ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก” ในการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ให้กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านดังนี้
     1) หมู่บ้านสีฟ้า มีพระมารดามารีย์ เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 541 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์จันทรา โคตรกำกับ ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูสุชฎา จันทขวัญ ประธานสี ได้แก่ นางสาว สิรวีร์ มณีวรรณ 
     2) หมู่บ้านสีชมพู มีบุญราศีเลารา วีกูญญา เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 545 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซ้อม ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูประภาพร แสงแก้ว ประธานสี ได้แก่ นางสาวณิชา ยังกิเร 
     3) หมู่บ้านสีเขียว มีนักบุญยอห์น บอสโก เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 530 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูตองหทัย เกื้อก่อบุญ ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฎฐนันท์ นิมะพันธ์
     4) หมู่บ้านสีเหลือง มีนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 28 ท่าน นักเรียนจำนวน 535 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูณัฎฐ์ชญานิศ อักษรชู ประธานสี ได้แก่ นางสาวชญาพร ไชยพลวัต และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ทางโรงเรียนได้จัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักเรียนผู้นำเยาวชน จำนวน 50 คน ให้มีบทบาทร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 20 คน โดยมี นางสาวกุลชฎา เลิศวิทยาวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ให้มีบทบาทร่วมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนหลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้กล่าวมอบโอวาทนักเรียนพร้อมเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า สัญลักษณ์ของแต่ละสีถือเป็นคุณธรรมที่นักเรียนทุกคนต้องมีและพึงปฏิบัติ เป็นคุณลักษณะ 4 ประการที่สำคัญประกอบด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสนุกสนาน สามัคคี ความเป็นตัวของตัวเอง และความซื่อสัตย์ ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมฉลองครบ 200 ปีของท่านนักบุญยอห์น บอสโก ในปี 2015 ที่ปรารถนาให้ทุกคนรู้จักรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีคุณธรรมและความเสียสละเป็นพื้นฐานในชีวิต พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านในวันนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกของแต่ละหมู่บ้านในการฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามอุดมการณ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

10329070_811071535571853_3088531773951425928_n

10346519_811071552238518_8378408568493450021_n

10513473_811071665571840_3271612907433436716_n

 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมดระดับประถม

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมดระดับมัธยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>