Home » กิจกรรม อนุบาล » ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู
ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู

ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู

อนุบาลธิดานุเคราห์จัดกิจกรรมวันกตัญญู มอบแด่ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เริ่มกิจกรรมด้วยบทเพลง Mother of mine ต้อนรับท่านอธิการิณี เข้าสู่งาน ร้อยรัก ดวงใจ มอบให้… กตัญญู วจนพิธีกรรมขอพร การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญ การแสดงของนักเรียนที่สวยงาม รวมถึงการแสดงละครเรื่อง “นักเรียน 2018” จากคณะตัวแทนผู้ปกครองที่เรียก เสียงหัวเราะ สนุกสนาน ตื่นเต้น ที่แฝงไว้ด้วยบทสอนแห่งความรัก การรู้จักอ่อนน้อมเชื่อฟัง รวมถึงบอกเป็นนัยให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างดีนะลูกๆ และบทเพลงลูกขอกราบขอบพระคุณของชมรมดนตรีที่ประสานเสียงได้อย่างไพเราะ ทั้งหมดนี้ มอบให้ท่าน …. ด้วยใจกตัญญู.

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>