Home » คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.สงขลา ประจำปี 2561
กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.สงขลา ประจำปี 2561

กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.สงขลา ประจำปี 2561

      นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 (สองเลเกมส์)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยได้รับรางวัลดังนี้ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1. เด็กหญิงสุพิชฌา จิตผิวงาม                         2. เด็กหญิงจิรชยา เนียมเกตุ
3.เด็กหญิงธัญชนก ว่องธรรมวิชา                     4.เด็กหญิงสุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล
5. เด็กหญิงณิชกานต์ สารกิจพันธ์                   6. เด็กหญิงธารทอง แก้วพิลา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1.นางสาวภัททิยา พนาภักดี                             2.นางสาวเตชิตา กฤตบุณยพัต
3.นางสาวปัณฑารีย์ สีดาน้อย                           4.นางสาวญาณิศา ลิขิตตระกาลกุล
5.นางสาวสุพัชญา ภูมิระวิ                                 6.เด็กหญิงวิวลี จิตนวล
นอกจากนี้ทีมกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข็งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ) ประจำปี 2561…

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>