Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก และคุณครูวิศรุต ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ…

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>