Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…
น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน… โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละคร การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกวีเอกของโลก

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>