ประกาศหยุดเรียน

ประกาศหยุดเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์

     จากหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ขอแจ้งประกาศหยุดเรียนในวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561

                                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>