Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบดังนี้ รอบแรกเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน รอบสองเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น บรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี

<<  See more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>