Home » กิจกรรม อนุบาล » ขอพรแม่พระเริ่มปีการศึกษา
ขอพรแม่พระเริ่มปีการศึกษา

ขอพรแม่พระเริ่มปีการศึกษา

     น้องๆอนุบาลร่วมพิธีแห่แม่พระเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พร้อมกับคณะผู้ใหญ่ คณะครู คณะนักเรียน คณะตัวแทนผู้ปกครอง และพี่ศิษย์เก่าทุกคนที่มีความรักและศรัทธาเลื่อมใสต่อพระแม่ เพื่อว่าการเริ่มต้นปีการศึกษาจะได้รับพระพรแห่งสุขภาพที่ดี และสติปัญญาที่แจ่มใสร่าเริงเบิกบานในการเรียนรู้ มีความรักต่อทุกคน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี ตลอดปีการศึกษา

<<  See more…  >>

<< Click …  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>