Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » กิจกรรมร้อยความรู้ ชูปัญญา
กิจกรรมร้อยความรู้ ชูปัญญา

กิจกรรมร้อยความรู้ ชูปัญญา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดมอบเกียรติบัตรให้แด่คุณครูและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในกิจกรรมร้อยความรู้ ชูปัญญา เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคุณครูอุบล จันทะโร ได้กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมร้อยความรู้ ชูปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รักการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน… พร้อมทั้งน้องๆ จากระดับชั้นอนุบาล ได้มาเล่านิทานประกอบท่าทาง และแสดงการเต้นแอร์โรบิก ให้พี่ๆ ได้รับชม

<< See more… >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>