Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » นพวาร…”ฉลองคริสตสมภพ”
นพวาร…”ฉลองคริสตสมภพ”

นพวาร…”ฉลองคริสตสมภพ”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมนพวาร…”ฉลองคริสตสมภพ” ร่วมส่งความสุข แด่ คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเลารา โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนนพวาร ซึ่งมีการขับร้องและการแสดงของนักเรียนเพื่อร่วมส่งความสุข…

<<  See more… >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>