Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันโต้วาที
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันโต้วาที

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันโต้วาที

ขอแสดงความยินดี นางสาวกานต์ชนก คชคีรี ม.5/2 นางสาวพาณินี ไชยวรณ์ ม.5/2 นางสาวกานต์ชนิต คชคีรี ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันโต้วาที “โตไปฉันจะไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๖,๐๐๐.- บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

<<  See  more…  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>