Home » กิจกรรม อนุบาล » The Project Approach ระดับอนุบาล 1-3
The Project Approach ระดับอนุบาล 1-3

The Project Approach ระดับอนุบาล 1-3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทางฝ่ายอนุบาลได้มีการจัดนิทรรศการผลงาน Project Approachของน้องๆแต่ละระดับโดยคุณครูได้จัดการเรียนการสอนเรื่องต่างๆที่นักเรียนสนใจมากที่สุดอย่างลุ่มลึก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดีมากในแต่ละระยะเวลาของการเรียนรู้ในทุกๆกิจกรรม โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาท และตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ ร่วมกับคณะตัวแทนผู้ปกครอง

<See more…>

อ.3/7 เรื่องกล้วย

อ. 3/6 เรื่องแตงงกวา

อ. 3/5 เรื่องมะพร้าว

อ. 3/4 เรื่องสับปะรด

อ. 3/3 เรื่องนกกระทา

อ. 3/2 เรื่องนกฮูก

อ. 3/1 เรื่องทานตะวัน

 

อ. 2/1 เรื่องกระต่าย

อ. 2/2 เรื่องข้าวโพด

อ. 2/3 เรื่องปลา

อ. 2/4 เรื่องมะม่วง

อ. 2/5 เรื่องเห็ด

อ. 2/6 เรื่องฟักทอง

อ. 2/7 เรื่องถั่ว

 

อ. 1/1 เรื่องน้ำ

อ. 1/2 เรื่องไอศกรีม

อ. 1/3 เรื่องทานตะวัน

อ. 1/4 เรื่องไข่

อ. 1/5 เรื่องกล้วย

อ. 1/6 เรื่องแมงมุม

อ. 1/7 เรื่องนม

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>