Home » ข่าวสารโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » ซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี
ซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี

ซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี

วันนี้อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแรงร่วมใส สมัครสามัคคีในกิจกรรมนี้กันอย่างเต็มความสามารถ ตามแนวอุดมการณ์ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์รักษ์โลก ด้วยใจเมตตาธรรม” ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ค่ะ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>