Home » Uncategorized » ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานว่า
“การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”   “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne”
      เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสอดคล้องกับการจัดงานของรัฐบาล ทางโรงเรียนธิดา นุเคราะห์ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

      โดยตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพ จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งบรรเลงโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียน มีการอ่านบทอาเศียรวาทและวจนพิธีกรรม วอนขอพระพรอันประเสริฐสูงสุดจากพระบิดาเจ้าสวรรค์แด่พระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน ด้วยดวงใจที่กตัญญูรู้คุณ 
      ในช่วงสุดท้ายของพิธี ทุกคนร่วมรับชมสารคดี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ สุขทั้งแผ่นดิน และขับร้องบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อคนไทยนั้น ต่างนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรทุกชนชั้นและสู่ประเทศชาติตลอดมา….

      และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ทางโรงเรียนได้ประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตามอาคารและสถานที่ตามความเหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

<<ชมภาพกิจกรรม>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>