Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จ.นครปฐม และโรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร ด้วยความยินดียิ่ง โอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

<< คลิก… ชมภาพกิจกรรม >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>