Home » กิจกรรมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ » พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 ปี 2558

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

IMG_6051 IMG_6056 IMG_6060 IMG_6063

                                                                                                 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ในช่วงแรก คุณครูชิตชนก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดระดับ 1 จำนวน 199 คน จึงได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาด
ต่อมาคุณครูศรีตะลาเป็นผู้อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และคุณครูศุภมาสทำพิธีถามสมาชิกยุวกาชาด หลังจากนั้น ประธานในพิธี คณะซิสเตอร์และครูยุวกาชาดได้มอบเข็มเครื่องหมายใหแกสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ตามลำดับ
โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ประธานในพิธี มอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ ความโดยสรุปว่า กลุ่มยุวกาชาดเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อุปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราราชินีนาถ ทรงเป็นองค์สภานายิกา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ ผู้ซึ่งเป็นรูปแบบของคนไทย ที่เราสามารถมองเห็น ติดตามและรับรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมยุวกาชาด เพราะฉะนั้นยุวกาชาดทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอให้ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ปฏิญาณและพยายามทำสิ่งที่ได้ปฏิญาณให้เป็นความจริงขึ้นมา ไม่ได้เป็นเพียงแค่แสดงว่าฉันได้รับเข็ม แต่ฉันเป็นยุวกาชาดจริง ๆ และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ซิสเตอร์และคุณครูทุกคนปรารถนาให้นักเรียนเป็นยุวกาชาดตามสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิญาณ ความดีที่ได้ทำไม่ใช่ทำเพื่อใคร แต่ทำแล้วความดีนั้นจะคงอยู่คู่กับชีวิตของนักเรียนทุกคนตลอดไป ผู้ที่จะรู้และเก็บความดีของนักเรียนไว้และจะมอบความดีนั้นส่งคืนให้กับนักเรียนในชีวิตก็คือพระนั่นเอง
………………………………………….

IMG_6046 IMG_6044 IMG_6039 IMG_6033 IMG_6028 IMG_6024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>