Home » ภาพกิจกรรม (page 4)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งมอบเข็มให้กับนักเรียน

<<  See more…  >>

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส…

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในโปรแกรม SMEธิดาแสงทอง นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

<<  See more…  >>

บรรยากาศการทำสมุดทำมือเพื่อ มอบสิ่งดีๆแก่น้องๆ SEM1/2 รุ่น3

SEM1/2 รุ่น3 ร่วมทำกิจกรรมเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในคุณค่าที่มาจากพลังแห่งความเป็นหนึ่งของนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมใจกัน ทำสมุดทำมือเพื่อ มอบสิ่งดีๆแก่น้องๆ

<<  See more…  >>

ประกาศหยุดเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์

     จากหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ขอแจ้งประกาศหยุดเรียนในวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561

                                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

<<  See more…  >>

กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี” เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านในวันนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกของแต่ละหมู่บ้าน ในการฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามอุดมการณ์ดังกล่าวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่าเริง ขยัน ศรัทธา ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกต่อไป

<<  See more…  >>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบดังนี้ รอบแรกเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน รอบสองเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น บรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี

<<  See more…  >>

ปาเจรา จริยาโหนติ

น้องๆอนุบาลร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และกตัญญูรู้คุณต่อพระคุณ ของคุณครู ผู้เปรียบประดุจแม่พิมพ์แห่งชีวิต ผู้บรรจงสร้างสรรค์เยาว์วัยของบรรดาเด็กๆตัวน้อยๆให้เติบใหญ่ได้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สัญลักษณ์วันไหว้ครูประกอบด้วย 4 สิ่ง ดังนี้ 1. ข้าวตอก เป็นเครื่องหมายว่า สัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย 2. ดอกมะเขือ ความหมายว่าแทนความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน 3. ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลม 4. หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ คิดหรือทำสิ่งใดก็จะประสบ ความสำเร็จ

<<  See  more…  >>

<<  Click VDO…  >>

กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งจากทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและผู้สมัครประธานสี รวมถึงนักเรียนทุกระดับชั้นที่ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่กำหนดตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน
ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และครูแม่สีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสี พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

<<  See more…  >>

“ 3rd Phuket International Taekwondo championship 2018 ”

       ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรเดช สังข์ช่วย ได้รับรางวัล BRONZE MEDAL สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 5-6 ปี เพศชาย น้ำหนัก 18 กก. Class C และด.ญ.ภัทรศรัณย์ จันทร์ขจร ได้รับรางวัล SILVER MEDAL สังกัดทีม ALL STAR รุ่นอายุ 3-4 ปี เพศหญิง น้ำหนัก 15 กก. Class C โดยการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ประเภทกีฬาเทควันโดนานาชาติภูเก็ต แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3ประจำปี 2561 ณ ยิมเนเซียมนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต มีผู้ร่วมการแข่งขันกว่า 900 คน จากทั่วประเทศไทย และจากนานาประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศรัสเซีย

<<  See more…  >>