Home » ภาพกิจกรรม (page 28)

ภาพกิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย…

              โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทีมผู้สมัครซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการเลือกตั้งและผู้สมัครประธานสีเป็นอย่างมาก โดยในช่วงสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตนเองตามสถานที่ต่าง ๆ และมีการปราศรัยหาเสียงภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้ง นักเรียนทุกระดับชั้นยังร่วมใจกันไปใช้สิทธิเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่กำหนด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
             การคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนนั้น นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีค่านิยมที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักเรียน ซาเลเซียน สามารถนำหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติจริงได้ เกิดความตระหนักตลอดจนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ เคารพกติกา รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับดังนี้ นางสาวกุลชฎา เลิศวิทยาวิวัฒน์ ประธานนักเรียน ทีม Jigsaw คณะกรรมการนักเรียน นางสาวณิชา ยังกิเร ประธานสีชมพู นางสาวสีรวีร์ มณีวรรณ์ ประธานสีฟ้า นางสาวชญาพร ไชยพลวัต ประธานสีเหลือง และนางสาวณัฏฐนันท์ นิมะพันธ์ ประธานสีเขียว ภายหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และครูแม่สีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสี พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

10409659_811681032177570_7358493174223780686_n

10442405_811683422177331_6942950313889111110_n

 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ระดับประถม “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก”

               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ตามแนวอุดมการณ์ “ก้าวไปด้วยกัน…สานฝันพ่อบอสโก” โดยมีซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการ และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามลำดับกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากขบวนหมู่สีเดินเข้าสู่ภายในพิธีด้วยเพลงมาร์ชโรงเรียนและเพลงพลังเยาวชนไทยซาเลเซียน นำโดย สีเหลือง พร้อมสัญลักษณ์ประจำสี คือ หอยทาก สีฟ้า สัญลักษณ์ประจำสีคือ กิ่งไผ่ สีเขียว สัญลักษณ์ประจำสีคือ ร่ม และสีชมพู สัญลักษณ์ประจำสีคือ เปนนิเชลโล ตลอดจนตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมวจนพิธีกรรมด้วยความศรัทธา ในช่วงแรก คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้างานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า ในโอกาสที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมกับคณะซาเลเซียน เตรียมฉลองครบ 200 ปีของท่านนักบุญยอห์นบอสโก ที่กำลังจะมาถึงในปี 2015 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน ให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ มีความสุข โดยยึดแนวอุดมการณ์ที่ว่า “ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก” ในการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ให้กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านดังนี้
     1) หมู่บ้านสีฟ้า มีพระมารดามารีย์ เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 541 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์จันทรา โคตรกำกับ ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูสุชฎา จันทขวัญ ประธานสี ได้แก่ นางสาว สิรวีร์ มณีวรรณ 
     2) หมู่บ้านสีชมพู มีบุญราศีเลารา วีกูญญา เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 545 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซ้อม ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูประภาพร แสงแก้ว ประธานสี ได้แก่ นางสาวณิชา ยังกิเร 
     3) หมู่บ้านสีเขียว มีนักบุญยอห์น บอสโก เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 29 ท่าน นักเรียนจำนวน 530 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูตองหทัย เกื้อก่อบุญ ประธานสี ได้แก่ นางสาวณัฎฐนันท์ นิมะพันธ์
     4) หมู่บ้านสีเหลือง มีนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล เป็นองค์อุปถัมภ์ คุณครูจำนวน 28 ท่าน นักเรียนจำนวน 535 คน ที่ปรึกษา ได้แก่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ครูแม่สี ได้แก่ คุณครูณัฎฐ์ชญานิศ อักษรชู ประธานสี ได้แก่ นางสาวชญาพร ไชยพลวัต และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ทางโรงเรียนได้จัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักเรียนผู้นำเยาวชน จำนวน 50 คน ให้มีบทบาทร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 20 คน โดยมี นางสาวกุลชฎา เลิศวิทยาวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ให้มีบทบาทร่วมกับคณะซิสเตอร์ คณะครูในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียนหลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้กล่าวมอบโอวาทนักเรียนพร้อมเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ความโดยสรุปว่า สัญลักษณ์ของแต่ละสีถือเป็นคุณธรรมที่นักเรียนทุกคนต้องมีและพึงปฏิบัติ เป็นคุณลักษณะ 4 ประการที่สำคัญประกอบด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสนุกสนาน สามัคคี ความเป็นตัวของตัวเอง และความซื่อสัตย์ ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมฉลองครบ 200 ปีของท่านนักบุญยอห์น บอสโก ในปี 2015 ที่ปรารถนาให้ทุกคนรู้จักรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีคุณธรรมและความเสียสละเป็นพื้นฐานในชีวิต พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านในวันนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกของแต่ละหมู่บ้านในการฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามอุดมการณ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

10329070_811071535571853_3088531773951425928_n

10346519_811071552238518_8378408568493450021_n

10513473_811071665571840_3271612907433436716_n

 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมดระดับประถม

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมดระดับมัธยม

กิจกรรมไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเรียนการสอน ตลอดจนมอบโอวาทให้กับนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของผู้เรียนว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียน  ภายในพิธีฯ ได้มีผู้แทนนักเรียนนำกล่าวปฏิญาณ บทสวดไหว้ครู ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงของวงดนตรีไทย จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้และกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนนักเรียนเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เนื่องในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณ ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ในช่วงบ่าย คณะซิสเตอร์ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจอีกด้วย

10509744_810506955628311_2779146138728880431_n

 

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเรียนการสอน ตลอดจนมอบโอวาทให้กับนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของผู้เรียนว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียน
          ภายในพิธีฯ ได้มีผู้แทนนักเรียนนำกล่าวปฏิญาณ บทสวดไหว้ครู ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงของวงดนตรีไทย จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้และกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนนักเรียนเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เนื่องในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณ ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ในช่วงบ่าย คณะซิสเตอร์ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจอีกด้วย

10390368_810502342295439_8708861590814212691_n

10456826_810502455628761_8188690341392294196_n

ชาวธิดา.. ร่วมเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

                         เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ และรองอธิการ โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธาน
                         ในช่วงแรก คุณครูลัดดา เจริญแสง หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน รู้จักนำหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติ ค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในการร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยอาศัยแบบอย่างของท่านนักบุญยอห์น บอสโกและนำแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระแม่มารีย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                         หลังจากนั้น เข้าสู่กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประกอบด้วย พิธีแห่ถวายเกียรติแม่พระ โดยขบวนประดับตกแต่งหน้าพระรูปอย่างสวยงาม นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมขับร้องบทเพลงด้วยน้ำเสียงแห่งศรัทธาและตั้งใจสวดภาวนา ตลอดจนการทำวจนพิธีกรรมเผาจดหมายและขอพรแม่พระร่วมกัน 
โอกาสนี้ คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน กล่าวมอบโอวาทแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า “ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ขอพรให้การเรียนของนักเรียนทุกคนเป็นไปด้วยดี และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษานี้ ดำเนินไปอย่างราบรื่น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่โปรดประทานให้แก่เราทุกคน” และปิดท้ายด้วยการพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน ช่วงสุดท้าย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ร่วมถวายช่อดอกไม้แด่พระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ทั้งวอนขอพระพรที่ต้องการด้วยความเชื่อ ความศรัทธา พร้อมเชื่อมั่นว่าพระมารดาจะอยู่เคียงข้างในหนทางที่มุ่งก้าวเดินสู่ความดีงามในแต่ละวัน

10402605_810485395630467_7928848559177279510_n

10471427_810485388963801_5453315500874411582_n

10500578_810485275630479_4478906124409122073_n

อบรมครูประจำปีการศึกษา 2557

                        ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา ได้จัดการอบรมประจำปีให้แก่คณะครู ซึ่งกระทำเป็นประจำก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ โดยในปีนี้มีคุณพ่อยอห์น เลสซันดริน คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หาดใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับวิธีการอบรมของคุณพ่อบอสโก เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 200 ปี การเกิดของคุณพ่อบอสโก โดยท่านได้เน้นถึงหลักการอบรมของคุณพ่อบอสโก กล่าวคือการกระทำทุกอย่างเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เพื่อความรอดพ้นของวิญญาณ เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อความรักต่องานอภิบาล โอกาสนี้ ยังได้มีการถ่ายทอดกิจกรรม STAR ที่ผู้เข้าร่วมได้ร่วมในระดับแขวง ให้แก่คณะครูด้วย เพื่อเป็นการวางแนวทางสำหรับการอบรมแก่นักเรียนตลอดปี ตามอุดมการณ์ประจำปี “ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก” บรรยากาศของการถ่ายทอดเป็นไปด้วยความสนุกสนานร่าเริง และเปี่ยมด้วยสาระ นอกจากนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชระรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ยังได้แบ่งปันข้อคิดและการอบรมแก่คณะครูอีกด้วย
10505351_810440585634948_3077844877513794569_n

10464092_810440198968320_3512152601981357175_n

10447400_810440208968319_6965775240828758545_n

 

คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด