Home » ภาพกิจกรรม (page 20)

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทุกระดับชั้นเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี เป็นประธานพิธีไหว้ครูในระดับมัธยม และซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูในระดับประถม ตามลำดับ 
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของผู้เรียนว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน 
ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกัน

<< Click ชมภาพกิจกรรม >>

พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ปีการศึกษา 2559 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม

พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ปีการศึกษา 2559  ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม

 

“Save the world with a merciful heart”

 

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนศิษย์ มาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ และในนเวลาเดียวกัน น้อง ๆ อนุบาล ก็ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ทางฝั่งอนุบาลเช่นเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

         พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน จัดเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ประจำปี 2559 ที่ว่า “Save the world with a merciful heart” โดยนำแนวอุดมการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน ขยัน กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ศรัทธา สุภาพนบนอบ เชื่อฟัง มีความกตัญญู
นักเรียนทุกหมู่สีเข้าแถว เวลา 7.30 น. ดังนี้ สีฟ้า หน้าอาคารปิติ สีเหลือง หน้าอาคาร 1 สีเขียว หน้าโรงยิมฯ  สีชมพู ถนนตรงอนุสาวรีย์แม่พระ คณะซิสเตอร์ คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียน Star หัวหน้างานกิจการนักเรียน (อยู่ตรงกลางถนนสันติภาพ) เคารพธงชาติ จากนั้นขบวนแห่แต่ละหมู่บ้านเดินเข้าสู่สนามทีละ 2 หมู่สี คือสีเหลืองกับสีเขียว ด้วยเพลงมาชร์โรงเรียน สีฟ้ากับสีชมพู ด้วยเพลงพลังเยาวชนไทยซาเลเซียน คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียน Star คณะซิสเตอร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียนเดินเข้าสู่สนามด้วยบทเพลง บิดา อาจารย์ เพื่อนของเยาวชน
เมื่อทุกขบวนเข้าสู่สนาม เริ่มวจนพิธีกรรม จากนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานต่อท่านประธาน หลังจากนั้นประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ติดสัญลักษณ์ภาพสิ่งสร้าง ที่ไวนิล ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจงสร้างมนุษย์ขึ้นตามภาพลักษณ์ของเราให้มีความคล้ายคลึงกับเรา ให้เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน” (ปฐม 1 : 26)
ต่อด้วยพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการนักเรียน
จากนั้นซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และแม่สี 4 สี ร่วมกันปลูกต้นไม้ Save the world ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ “Save the world with a merciful heart” ด้วยสติปัญญา หัวใจ และมือทั้งสองของเรา เพื่อโลกนี้จะได้กลับเป็นดังบ้านที่ร่มรื่น สวยงาม และอบอุ่น
ลำดับสุดท้าย ประธานนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมขับร้องเพลงพร้อมทำท่าประกอบเพลง “สุขแท้ที่เมตตา” และจบด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานว่า
“การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”   “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne”
      เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสอดคล้องกับการจัดงานของรัฐบาล ทางโรงเรียนธิดา นุเคราะห์ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

      โดยตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพ จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งบรรเลงโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียน มีการอ่านบทอาเศียรวาทและวจนพิธีกรรม วอนขอพระพรอันประเสริฐสูงสุดจากพระบิดาเจ้าสวรรค์แด่พระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน ด้วยดวงใจที่กตัญญูรู้คุณ 
      ในช่วงสุดท้ายของพิธี ทุกคนร่วมรับชมสารคดี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ สุขทั้งแผ่นดิน และขับร้องบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อคนไทยนั้น ต่างนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรทุกชนชั้นและสู่ประเทศชาติตลอดมา….

      และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ทางโรงเรียนได้ประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตามอาคารและสถานที่ตามความเหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

<<ชมภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรแม่พระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน

โดยการจัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อขอพรจากพระมารดามารีย์ ผู้ซึ่งเป็นรากฐานของบ้านแห่งรัก ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญู ความศรัทธา อีกทั้งเลียนแบบพระมารดามารีย์ในการปฏิบัติทางด้านคุณธรรม ความสุภาพ เข้มแข็ง อดทน และความบริสุทธิ์  พิธีการในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีแห่ถวายเกียรติแม่พระรอบบริเวณโรงเรียน โดยขบวนประดับตกแต่งหน้าพระรูปอย่างสวยงาม  นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมขับร้องบทเพลงด้วยน้ำเสียงแห่งศรัทธาและตั้งใจสวดภาวนา

ในการนี้ คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียน ความโดยสรุปว่า ขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ทำงานในโรงเรียนและนักเรียนทุก ๆ คน ขอบคุณสำหรับโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้มาโรงเรียนธิดา      นุเคราะห์แห่งนี้ เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ทุกคนที่เข้ามาศึกษาในสถาบันของซาเลเซียน คือ บุคคลที่พระมารดามารีย์ทรงเลือก และมอบฝากไว้ให้คุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล  รวมทั้งผู้อบรมทุกคนได้ดูแลเอาใจใส่  อบรมสั่งสอนด้วยความรัก  ความเมตตา เราจะต้องเชื่อว่า ท่ามกลางพวกเราจะมีเพชรหลายเม็ดที่ประเสริฐ อวยพรให้ปีการศึกษานี้ เป็นปีที่ได้เจียระไนพวกเราให้เป็นเพชรที่สวยงาม ที่ประเสริฐที่สุดของแม่พระ และของสังคม พ่อเชื่อมั่นว่า แม่พระอยู่ที่นี่ อยู่เคียงข้างเราแต่ละคน ๆ เพื่อคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษ ให้เป็นคนที่มีคุณค่า เป็นบุคคลที่สำคัญและพิเศษ…ปิดท้ายด้วยคุณพ่อประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน พร้อมกันนี้ คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ประพรมน้ำเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย

ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ร่วมถวายจดหมายและมอบดอกไม้แด่แม่พระตลอดจนร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระบิดาเจ้าสวรรค์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์

<< Click ชมภาพกิจกรรม >>

มาเดอร์ Yvonne เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่…

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 มาเดอร์ Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระ องค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนอนุบาล “อาคารแองเจิล” โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมกับพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวง แห่งประเทศไทย สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีจำนวนมาก

เวลา 08.30 น. คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับพระสังฆราชประธาน มาเดอร์ อีวองและแขกผู้มีเกียรติ โดยมีวงโยธวาทิตโรงเรียนแสงทอง บรรเลงเพลงสดุดีพระสังฆราชา จากนั้น พระสังฆราชเริ่มวจนพิธีกรรมเสกและอวยพร อาคาร “แองเจิล” เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้า พระมารดา มารีย์ บรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย ได้โปรดอำนวยพระพรภารกิจการจัดการศึกษาอบรม แก่เด็กและเยาวชน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล

หลังจากนั้น ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการสร้างอาคาร ซึ่งอาคารแองเจิล ได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 และเสร็จสิ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้เขียนแบบแปลนอาคาร ได้แก่ บริษัท ต้นคิด สถาปนิก โดย นายสันติ จิตปาโล วิศวกรโยธา นายจรัส กลักดวงจิตต์ ผู้ควบคุมงาน นายสุเมธ ละออพิพัฒน์ ผู้รับเหมา คือ บริษัท คอร์นเนอร์สโตน จำกัด โดยนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง มีนายจรัส กลักดวงจิตต์ ดูแลด้านโครงสร้าง ใช้เวลา 14 เดือนในการก่อสร้าง ซึ่งในการก่อสร้างอาคารแองเจิลครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับความอุปถัมภ์การสนับสนุนจากผู้มีเมตตาจิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ด้วยใจกว้าง และจากการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น The Angel ของนักเรียนอนุบาลในปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนคณะผู้ปกครองอนุบาล และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้ปกครอง ห้างร้านต่าง ๆ

หลังจากการกล่าวรายงานแล้ว มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท พร้อมด้วยพระสังฆราชประธาน และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดอาคาร “แองเจิล” นอกจากนี้ มาเดอร์อีวอง ยังได้เป็นประธานในการมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสร้างอาคาร “แองเจิล” เพื่อเป็นการขอบคุณจากคณะผู้บริหาร สำหรับความใจดีและความช่วยเหลือที่ผู้มีอุปการคุณได้มีต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 

ในช่วงสุดท้ายของพิธีเสกและเปิดอาคารแล้ว ได้มีการรำอวยพรของตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม การแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียนระดับอนุบาล และการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทุกชุดการแสดงล้วนเป็นการแสดงที่สวยงาม น่ารัก และเหมาะกับโอกาสอย่างแท้จริง โอกาสนี้หลังจากพิธีต่าง ๆ แล้ว พระสังฆราช มาเดอร์อีวอง และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมอาคารใหม่นี้ และเป็นพิเศษได้เยี่ยมชมห้องสมุดและห้องพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นห้องที่ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี 
บรรยากาศของการเปิดและเสกอาคาร เป็นไปอย่างเรียบง่าย ทว่าเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า ผ่านทางความดีงามต่าง ๆ ที่นักเรียนอนุบาลและบุคลากรของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้รับ เฉพาะอย่างยิ่งพระพรที่ผ่านทางผู้แทนของพระองค์ มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท พวกเราจะจดจำและบอกเล่าให้ชนรุ่นหลังได้ฟัง และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าตลอดไป

<<  click ชมภาพกิจกรรม >>

Welcome Madre Yvonne Reungoat to Thidanukhro School

Welcome Madre Yvonne Reungoat to Thidanukhro School
วันที่ 27 เมษายน 2016 นับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีของคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ทุกคน ที่ได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ สู่รั้วบ้านธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2016 
ขณะเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. มาเดอร์อีวอง พร้อมด้วยซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย และคณะซิสเตอร์จากต่างหมู่คณะ ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตัวแทนคณะซิสเตอร์และตัวแทนคณะครู รอให้การต้อนรับ 
เมื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียนธิดานุเคราะห์ วงโยธวาทิตโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้บรรเลงเพลงต้อนรับและนำขบวนท่านเดินเข้าสู่โรงเรียนอย่างสง่า นักเรียนได้ตั้งแถวบริเวณหน้าอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ตลอดแนวถนนสองฝั่ง พร้อมทั้งปรบมือขณะมาเดอร์เดินผ่าน ด้วยความยินดีที่ท่านได้มาอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันนี้ ซิสเตอร์นิภา ได้กล่าวต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แด่ท่านด้วยความยินดี และก่อนที่ท่านจะไปขอบคุณพระมารดาในวัดน้อยของบ้าน ท่านได้กล่าวทักทายกับบรรดานักเรียน และกล่าวความในใจประการหนึ่งว่า ท่านดีใจที่ได้มีโอกาสมาถึงที่นี่ ที่ธิดานุเคราะห์ ที่นี่เป็นบ้านของท่านเช่นเดียวกัน…ท่านรู้สึกดีและมีความสุข
เวลา 15.15 น. พบปะกับคณะครู โดยขณะที่ท่านก้าวเข้าสู่ห้องประชุมมัสซาแรลโล คณะครูต่างปรบมือต้อนรับท่านและได้ร่วมกันร้องเพลง Welcome เพื่อแทนความยินดีอย่างที่สุด โอกาสนี้ตัวแทนคณะครูได้กล่าวต้อนรับ มอบช่อดอกไม้และของขวัญที่ระลึกแด่มาเดอร์ มาเดอร์อีวอง ได้กล่าวให้ข้อคิด ช่วงสุดท้ายมาเดอร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณครู และถ่ายภาพแห่งความประทับใจนี้ร่วมกัน
เวลา 16.00 น. มาเดอร์อีวอง ได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น ตัวแทนกลุ่มได้มอบช่อดอกไม้ และท่านกล่าวขอบคุณสมาชิกผู้ร่วมงาน ซาเลเซียนทุกคน ในการดำเนินภารกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับเยาวชนพร้อมกับคณะซิสเตอร์ โอกาสนี้ ท่านได้มอบของที่ระลึกแก่ทุกคนและถ่ายภาพที่ระลึก 
เวลา 18.00 น. ในช่วงสุดท้ายของวัน ท่านได้พบปะกับกลุ่มศิษย์เก่าของโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาแห่งมิตรภาพ ความเป็นครอบครัว โดยโอกาสนี้บรรดาศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ประมาณ 30 คน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์จากต่างสถาบันได้ ให้การต้อนรับท่านพร้อมกัน ด้วยคำจากใจ “Benvenuta” หลังจากนั้น ประธานศิษย์เก่า ได้กล่าวคำขอบคุณเป็นสุทรพจน์ ตัวแทนได้มอบช่อดอกไม้ และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อท่านนำไปใช้เพื่อภารกิจของคณะ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “Give thanks” 
โอกาสนี้ท่านได้กล่าวย้ำว่า ไม่เป็นการบังเอิญที่ศิษย์เก่าได้เคยศึกษาในสถาบันแห่งนี้ แต่เป็นพระมารดาเองที่ได้ทรงจูงมือเข้ามา พร้อมกันนี้ท่านยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้ให้กับคณะซิสเตอร์ในการอบรมเยาวชน ค่ำคืนนี้จึงเป็นค่ำคืนที่งดงามอีกคืนหนึ่ง ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรและความดีงามจากผู้แทนของพระเจ้า…

<< click ชมภาพกิจกรรม >>