Home » ผลการสอบของนักเรียน

ผลการสอบของนักเรียน

ติด 10 อันดับโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล สสวท. ป.6 ปี 2559

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ติด 10 อันดับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านรอบแรก 1,042 คน รอบสอง 100 คน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ติดอันดับ 3 จำนวน 5 คน …

TN 2559

แสดงความยินดี! เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1495253909033

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงศวิตา นฤปิยะกุล รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ รางวัลเหรียญเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงโชติชนิต บุญช่วย รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงเฌอปรางค์ วัฒนยนต์กิจ รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงณิชา ฮาสุวรรณกิจ รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงณิชาวดี กาญจนโฆษิต รางวัลเหรียญเงิน

<< See more… >>

เด็กหญิงปิยาภา ดิสนีเวทย์ ชั้น ม.3 SME ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงปิยาภา ดิสนีเวทย์ ชั้น ม.3 SME
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12

<< click ชมภาพ >>