Home » คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

คนเก่งโรงเรียนธิดานุเคราะห์

กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.สงขลา ประจำปี 2561

      นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 (สองเลเกมส์)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยได้รับรางวัลดังนี้ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1. เด็กหญิงสุพิชฌา จิตผิวงาม                         2. เด็กหญิงจิรชยา เนียมเกตุ
3.เด็กหญิงธัญชนก ว่องธรรมวิชา                     4.เด็กหญิงสุภัคชญา ลิขิตตระกาลกุล
5. เด็กหญิงณิชกานต์ สารกิจพันธ์                   6. เด็กหญิงธารทอง แก้วพิลา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีม คือ
1.นางสาวภัททิยา พนาภักดี                             2.นางสาวเตชิตา กฤตบุณยพัต
3.นางสาวปัณฑารีย์ สีดาน้อย                           4.นางสาวญาณิศา ลิขิตตระกาลกุล
5.นางสาวสุพัชญา ภูมิระวิ                                 6.เด็กหญิงวิวลี จิตนวล
นอกจากนี้ทีมกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข็งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9 ) ประจำปี 2561…

<<  See more…  >>

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

     โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุ 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งจะไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ต่อไป…

<<   See more…  >>

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ศุภพงศ์และเด็กหญิงณัชชา หังสพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา สาขาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

<<  See more… >>

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC) ระดับประถมศึกษา จัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย “International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขันคือ…
     เด็กหญิง กัลยกร ยงคมณี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทอง
เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญเงิน
เด็กหญิงอิสรีย์ สังขพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงณราลี ศักดิ์ศรีบวร และ เด็กหญิงอิสรานันท์ พรพัฒนาพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดง

<<  See more…  >>

แข่งขันเทควันโดรายการ”เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี เทควันโดโอเพ่น”..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ศรัณย์รัช ชลเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเทควันโดรายการ”เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี เทควันโดโอเพ่น 2018” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี

<< See more…  >>

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส…

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในโปรแกรม SMEธิดาแสงทอง นางสาวภัทรณิชา ดาวสดใส เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

<<  See more…  >>