ฝ่ายธุรการ-การเงิน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวอภิรดี โกศัยกานนท์

 

 

งานสารบรรณ-งานทะเบียน

นางสาวอภิรดี โกศัยกานนท์

งานเทคโนโลยี+สารสนเทศ

นางสาววัชราภรณ์ ชินผา

 

งานการเงิน

นางสาวจุไรรัตน์ ขุนฤทธิ์

งานบัญชี

นางสาวสิริพร ศุภรทวี

       
 

งานพัสดุ

นางสาวกัลยา  คงทอง

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th