ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

 นางณัฐยา  พัฒนพงษ์ 

 

 

งานวางแผน

นางณัฐยา  พัฒนพงษ์

งานเผยแพร่ปรัชญานโยบาย

นางลัดดา  เจริญแสง

 

 

งานกำกับ-ติดตาม
ประเมินผล

นางเบ็ญจมาตร  จิตปาโล 

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th