ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

 นางสาวหงส์ลดา ขุนสีแก้ว

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

 นางสาวศิริมาศ ด้วงฉีด

 

งานบริการและสวัสดิการ

นางสมศรี ฤทธิ์มงคล

งานปกครอง

นางเสาวคนธ์ ถาวรจิตร

 

 

งานแนะแนว

นางศิริรักษ์  สุวรรณนิตย์

 

งานแนะแนว

นางธิดารัตน์ ภวัตพุฒิพงษ์

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th