ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 นายนาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร

 

 

 

งานอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมและ
การใช้อาคารสถานที่

นางสาวอุบล  จันทะโร

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th