บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

 


[HOME]   [งานสารสนเทศและเทคโนโลยี]  [งานธุรการ]  [งานการเงิน-บัญชี] [งานฝ่ายศิลป์์] [บรรณารักษ์] [งานวัดผลประเมินผล] [งานประชาสัมพันธ์]
 


 
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
 

 

 

 

 

ครูวัชราภรณ์  ชินผา
งานสารสนเทศ
, งานพัฒนาโปรแกรม,
งานเทคโนโลยี

ครูพรชัย  เจริญฟูประเสริฐ
งานสารสนเทศ
, งานพัฒนาโปรแกรม,
งานเทคโนโลยี

 
ครูวิวัฒน์ เพ็ชรสุริยา
งานเทคโนโลยี,
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ครูนิตยา วรรณะ
งานเทคโนโลยี,
ช่างภาพ
 

 

ครูกานต์รวี ปรีชาติวงศ์
งานเทคโนโลยี,
ช่างภาพ


งานธุรการ
 

ครูอภิรดี โกศัยกานนท์
งานสารบรรณ

ครูสุนทรี กมลชิโน
งานสารบรรณ

 

 

ครูสิริพร ศุภรทวี
งานธุรการ

ครูภาวินัส วรรณะ
งานธุรการ
       

 


 

 


 งานการเงิน-บัญชี
 

ครูจุไรรัตน์  ขุนฤกธิ์
งานการเงิน

ครูสิริพร  ศุภรทวี
งานบัญชี

 
       


 
งานฝ่ายศิลป์และสอนวิชาศิลปะ
 

 


ครูเยาวลักษณ์ ธรรมกุศลาภรณ์
งานฝ่ายศิลป์
สอนวิชาศิลปะ ระดับมัธยม


บรรณารักษ์์์

 

ครูอุบล  จันทะโร
บรรณารักษ์ห้องสมุด
บรรณาธิการวารสารโรงเรียน

ครูอามีด๊ะ  มีงาม
บรรณารักษ์ห้องสมุด

 
       


งานวัดผลประเมินผล

 ครูเสาวลักษณ์  สังข์ศิริ
งานวัดผลประเมินผล

 ครูสุดารัตน์  ชูทิพย์
งานวัดผลประเมินผล


ประชาสัมพันธ์์

 

 

 ครูอ้อยอัจฉรา  บัวแก้ว
งานประชาสัมพันธ์

 

THIDANUKHRO SCHOOL
5 Saengsri Road Hatyai Songkhla 90110
Tel : 074232052 Fax : 074239522

E-mail : thida@thida.ac.th
Webmaster : webmaster@thida.ac.th