รายชื่อตัวแทนผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ระดับอนุบาล 1-3

 [อนุบาล 1]   [อนุบาล 2]   [อนุบาล 3]

นายปรีชา  สิงห์กัญญา
(อ.2/6)
ประธาน

นางจิราพร  ควรผดุงศักดิ์
   (อ.3/5)
รองประธาน

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ
นางสุวิมล  ชำนาญกิจ

ฝ่ายกิจกรรม
นายวินิจ  ภัทรวิชญ์กุล

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
นางโสภา  สินฉิม

เหรัญญิก
นางอรุณพร  เกตุแก้ว

เลขานุการ
น.ส.อุมาพร  ฤทธิ์ภักดี

 

 

 

 

 

อนุบาล 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล  1/1
นางจริยาภรณ์ พฤกษาสิริ

อนุบาล  1/2
นางณัฐวรรณ สุภารส

 

อนุบาล 1/3
นางจุฑารัตน์  งามเขต

อนุบาล 1/4
นางธัญลักษณ์  ลิ้มเพียรจัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 1/5
นางสุมาลี  เทพบุตริ

อนุบาล 1/6
นางสุวิมล  ชำนาญกิจ

อนุบาล 1/7
น.ส.นวพร  คุณากรเสถียร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 2

 

 

อนุบาล 2/1
นางวิภารัตน์   ศิริชีวกุล

อนุบาล 2/2
น.ส.วราภรณ์ทนงศักดิ์

 

อนุบาล 2/3
นางบุญธริกา วัชระชุติมานนท์

อนุบาล 2/4
น.ส.ณีรกาญจน์  ศรีไพบูลย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 2/5
นายวินิจ  ภัทรวิชญ์กุล์

อนุบาล 2/6
นายปรีชา  สิงห์กัญญา

อนุบาล 2/7
น.ส.ทิฆัมภรณ์บูระเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อนุบาล 3

 

 

อนุบาล 3/1
นางจิราพร  ควรผดุงศักดิ์

อนุบาล 3/2
น.ส.ปรียนันท์  นราสินบุรศักดิ์

 

อนุบาล 3/3
นางมัญชุสา  เดชาปกรณ์ชัย์

 อนุบาล 3/4
นางโสภา  สินฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 3/5
น.ส.อุมาพร  ฤทธิ์ภักดี

 อนุบาล 3/6
นางอรุณพร  เกตุแก้ว

อนุบาล 3/7
นางปัญรวี  ชูกำเนิด